ဒီလိုနည္းလမ္းအမွားေတြေၾကာင့္ မေတာ္တဆ ကိုယ္ဝန္ရသြားနိုင္ပါတယ္..

ဒီလိုနၫ္းလမ္းအမြားေေၾတၾကာင့္ ေမတာၱဆ ကိုယ္ဝႏ္ရၾသားႏိုငၸါတယ္

မလိုလားအပၸဲ ကိုယ္ဝႏၼေရစဖို႔

ပဋိေသႏၶတား်ခင္းနၫ္းလမ္းေၾတကို အသုံး်ပဳရပါတယ္။

တစၡါတစ္ေလမြာေတာ့ ကိုယ္သိထားတဲ့

ပဋိေသႏၶတား်ခင္းဆိုင္ရာ ယုံတမ္းအမြားေေၾတၾကာင့္

က္ႏ္းမာေရးအၾတက္သာမက

ဘဝ႐ြင္သႏ္ရပၱၫၼႈမြာပါ လမ္းေၾကာင္း

အတိမ္းေအစာင္း ်ဖစ္ၾသားေစတတၸါတယ္။

ဒါေပမယ့္လၫ္း လူအမ္ားစုေကတာ့ ကိုယ္ဝႏ္ရ/ေကလးရယူ်ခင္းနဲ႔

ပတ္သက္ၿပီး ယုံတမ္းအမြားေၾတ အသိအမြားေၾတၾကားမြာ

ႀလဲမြားျစာ ်ပဳမူမိေနၾကဆဲ်ဖစၸါတယ္။

တကယ္ေတာ့ မြားၾယင္းတဲ့အသိတရားေေၾတၾကာင့္

မလိုလားအပၸဲ ကိုယ္ဝႏ္ရတာေၾတ ပိုၿပီး်ဖစၷိုင္ေ်ခ႐ြိေနတာကို

သိထားဖို႔ လိုအပၸါတယ္။

ခုေဖာ္်ေပပးခ္ငၱာေကတာ့ ကိုယ္ဝႏ္ရ်ခင္းနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး

လူေၾတမြားၾယင္း သိမြတၳားတဲ့အခ္က္အလက္ေၾတရဲ႕

တကယ့္အမြႏၲရားကို ႐ြင္းလင္းျဖင့္ဆို်ပထားတာ်ဖစၸါတယ္။

၁။ မၿပီးခင္ႀကိဳၾထကၱဲ့ သုက္ေၾကာင့္ ကိုယ္ဝႏၼရႏိုငၻဴး

မြားၾယင္းတဲ့ အခ္က္အလကၱစၡဳပါ။

မၿပီးခင္ စိတႅႈပ္႐ြားမႈေၾကာင့္ ၾထကၱဲ့ သုကၼြာလၫ္း

သုကၸိဳးေလးေၾတ ပါဝင္ေနတာေၾကာင့္ ကိုယ္ဝႏ္ရႏိုငၸါတယ္။

အမ္ိဳးသား ၄၀% ေလာက္ဟာ လိင္အဂၤါစတင္ေတာငၼတၥၪ္

ဒါမြမဟုတ္ လိငၦကၦံေနစၪၼြာ pre-ejaculate ်ဖစၱတၸါတယ္။

၂။ ရာသီေၾသးဆင္းေနစၪၼြာ လိငၦကၦံရင္ ကိုယ္ဝႏၼရဘူး

လုံးဝမရႏိုငၻဴးလို႔ မဆိုလိုပါဘူး။

ကိုယ္ဝႏ္ရႏိုင္ေ်ခနၫ္းပါးတာသာ်ဖစၸါတယ္။

စအိုဝနဲ႔ လိငၦကၦံရင္ ကိုယ္ဝႏၼရဘူး –

မြႏ္သလိုလို႐ြိေပမယ့္ ၁၀၀% အ်ပၫ့္အေဝတာ့ မဟုတၸါဘူး။

်ဖစၷိုင္ေ်ခအနၫ္းငယ္႐ြိတယၦိဳတာကို ေမမ့ဖို႔ လိုအပၸါတယ္။

စအိုနဲ႔လိငၦကၦံရာမြာ ကိုယ္ေနဟႏ္ေအနအထားေၾကာင့္

သုက္ရၫ္ေၾတ စအိုဝေကန မအဂၤါထဲကို

ေမတာၱဆဝငၷိုင္႐ြိေနတာေၾကာင့္လို႔

ေလ့လာခ္က္ေၾတက ဆိုထားပါတယ္။

၃။ သုက္ရၫၠိဳ မ္ိဳခ္မိရင္ ကိုယ္ဝႏ္ရႏိုငၱယ္

ပါးစပၷဲ႔ လိငၦကၦံခ္ိႏၼ္ိဳးမြာ သုက္ရၫၼ္ိဳခ္မိတာမ္ိဳး်ဖစၱတၸါတယ္။

ဒါေပမယ့္ ဒီအခ္က္ေၾကာင့္ေတာ့ ကိုယ္ဝႏၼရႏိုငၸါဘူး။

မ္ိဳခ္လိုကၱဲ့သုက္ရၫ္ဟာ အစာအိမၳဲကိုေရာက္ၾသားမြာ်ဖစ္ၿပီး

အစားအစာေၾတလိုပဲ ေ်ခဖ္ကၡံရမြာပါ။

၄။ လိငၦကၦံခ္ိႏ္ အဝတ္အစားဝတၳားရင္ ကိုယ္ဝႏ္ရႏိုင္ေ်ခနၫ္းတယ္

မအဂၤါကို ထိုးၾသင္းမႈမ႐ြိပဲ လိငၦကၦံတာမ္ိဳး်ပဳလုပၥၪၼြာ

အဝတ္အစားဝတၦငၳားမယၦိဳရင္

ကိုယ္ဝႏ္ရႏိုင္ေ်ခနၫ္းပါးတာ အမြႏၸါ။

၅။ မီးျဖားၿပီးခါစ/ႏို႔တိုကၼိခင္်ဖစ္ေနတာမို႔ ကိုယ္ဝႏၼရႏိုငၻဴး

မီးျဖားၿပီး ပထမ ၃ လ အၾတင္းမြာဆိုရင္

အျခင့္အလမ္းနၫ္းပါးတယႅိဳ႕သာ ဆိုရမြာပါ။

ေနာကၸိဳင္းကာေလၾတမြာေတာ့ ကိုယ္ဝႏ္်ပႏ္ရႏိုင္ေ်ခက ပုံမြႏၸါပဲ

၆။ အမ္ိဳးသမီးလုပ္သဴ အၾထတ္အထိေပၼရာက္ရင္ ကိုယ္ဝႏၼရႏိုငၻဴး

လိငၦႏၵအၾထတ္အထိပ္ေရာကၱာနဲ႔ ကိုယ္ဝႏ္ရတာနဲ႔က

ဆကၥပၼႈမ႐ြိဘူးလို႔ ဆိုရမြာပါ။

ကိုယ္ဝႏ္ရႏိုင္ေ်ခက သဘာဝအတိုင္းဆက္႐ြိေနမြာပါ။

၇။ လိငၦကၦံၿပီး မအဂၤါကိုေဆးေၾကာပစ္ရင္ ကိုယ္ဝႏၼရႏိုငၻဴး

လူတခ္ိဳ႕က ကိုယ္ဝႏၼေရအာင္

ဒီနၫ္းလမ္းကို အသုံး်ပဳၾကပါတယ္။

တကယ္ေတာ့ သုကၸိဳးေၾတဟာ

အၾလႏႅ္င္်မျႏၥာၾသားလာႏိုငၱဲ့ သတၱဝါေလးေၾတ်ဖစ္ၿပီး

ဆကၦံလို႔ၿပီးၿပီးခ္င္းမြာ ေဆးေၾကာပစၼယၦိဳရင္ေတာငၼြ

မမီႏိုင္သလို သုက္ေၾတအားလုံးကိုလၫ္း

ဖယ္႐ြားႏိုငၼြာမဟုတၱာကို သိနားလၫၳားဖို႔ လိုအပၸါတယ္။

၈။ သားဥေႂၾကခ္ိႏၠ တစ္ရကၱၫ္းမို႔

ကိုယ္ဝႏ္ရႏိုင္ေ်ခက တစႅမြာ တစ္ရကၸဲ ႐ြိတယ္

အမ္ိဳးသမီးေၾတရဲ႕ အဓိကသားဥေႂၾကခ္ိႏၠ

တစႅမြာ တစ္ရကၱၫ္းဆိုတာမြႏ္ေပမယ့္

သုကၸိဳးက ခႏၶာကိုယၳဲမြာ ၅ ရက္အထိ

႐ြင္သႏၷိုငၱာကို ေမမ့ဖို႔ လိုအပၸါတယ္။

ေနာကၳပၱစၡ္ေကၠတာ့ သားဥေႂၾကတဲ့ရကၠလၫ္း

တစႅနဲ႔တစႅ မတူညီပါဘူး။

ဒါေၾကာင့္ ပဋိေသႏၶတားတဲ့နၫ္းလမ္းေၾတကို

အသုံးခ္ေနၾကရတာပါ။

၉။ လိငၦကၦံပုံေပၚမူတၫ္ၿပီး ကိုယ္ဝႏ္ရႏိုင္ေ်ခ ၾကာတယ္

မတၱပ္ရက္ လိငၦကၦံတာမ္ိဳး၊

အမ္ိဳးသမီးက ေအပၚေကန ဆကၦံတာမ္ိဳးေေၾတၾကာင့္

ကိုယ္ဝႏၼရႏိုငၻဴးဆိုတာက မြားပါတယ္။

မိႏ္းမကိုယ္အၾတင္းမြာ သုကၸိဳးက္ႏၡဲ့မယၦိဳရင္

ဘယႅိဳဆကၦံပုံနဲ႔ပဲ်ဖစ္်ဖစ္ ကိုယ္ဝႏ္ရႏိုငၸါတယ္။

၁ဝ။ ၾကႏၵဳံးမ႐ြိရင္ ပလတၥတစ္ ဒါမြမဟုတ္ ပူေဖာင္းကို သုံးႏိုငၱယ္

ၾကႏၵဳံးမဟုတၱဲ့ တ်ခားပစၥၫ္းေၾတနဲ႔ လုံးဝမစမ္းသပ္သင့္ပါဘူး။

ကိုယ္ဝႏ္ရႏိုင္ေ်ခကို မတားဆီးႏိုင္သလို

အမ္ိဳးသမီးကိုလၫ္း ေမတာၱဆထိခိုက္ေစႏိုငၸါတယ္။

၁၁။ ပထမဆုံးအႀကိမၼြာတင္ ကိုယ္ဝႏ္ရႏိုငၱယ္

အကာအၾကယၼ႐ြိပဲ လိငၦကၦံမယၦိဳရင္

ဘယၷြစ္ႀကိမ္ေ်မာကၼြာ်ဖစ္်ဖစ္ ကိုယ္ဝႏ္ရႏိုင္ေ်ခက အတူတူပါပဲ။

၁၂။ လိငၦကၦံၿပီး ေရခ္ိဳးတာ၊

ဆီးၾသားတာေၾတက ကိုယ္ဝႏ္ရႏိုင္ေ်ခနၫ္းေစတယ္

မဟုတၸါဘူး။ ေရခ္ိဳးတာက ခႏၶာကိုယ္ရဲ႕

အ်ပငၻကၠိဳသာ သႏ္႔စင္ေပးႏိုငၸါတယ္။

မိႏ္းမကိုယ္ရဲ႕ အၾတင္းပိုင္းအထိ မသႏ္႔စင္ေပးႏိုငၸါဘူး။

ဆီးၾသား်ခင္းကလၫ္း သုကၸိဳးေၾတကို မဖယ္႐ြားေပးႏိုငၸါဘူး။

credit to orginal