ရခိုင္ျပည္နယ္က ဘီလီယံသန္းႂကြယ္သူေဌး သမီးျဖစ္သူႏွင့္ လက္ထပ္ေပးမယ့္ သမက္ေလာင္းကို ..See more. .

ရခိုင္ျပည္နယ္က ဘီလီယံသန္းႂကြယ္သူေဌး သမီးျဖစ္သူႏွင့္ လက္ထပ္ေပးမယ့္ သမက္ေလာင္းကို ..See more. .

ေတာင္ကုတ္၊ စက္တင္ဘာ ၁၉/၂၀၂၂ရခိုင္ျပည္နယ္၊ ေတာင္ကုတ္ၿမိဳ႕တြင္ ေနထိုင္သည့္ ရခိုင္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္ ဘီလီယံ သန္းႂကြယ္သူေဌးျဖစ္သူ ဦးေက်ာက္ေတာင္က

၎၏သမီးႏွင့္ လက္ထပ္ေပးမယ့္ သမက္ေလာင္းကို လူမႈကြန္ယက္ေပၚမွတဆင့္ ေၾကာ္ျငာ၍ ရွာေဖြလ်က္ရွိသည္။

“က်ေနာ့္သမီးေလး ခြဲစိတ္အထူးကုဆရာဝန္ ေဒါက္တာ ေဟမန္ဦး ျဖစ္တယ္။ အပ်ိဳလတ္ေလးပါ၊ အပ်ိဳႀကီး မျဖစ္ေသးဘူး။ သေဘာက်သူမ်ား သူထံက ခ်စ္ခြင့္ပန္ပါ။

သူသေဘာက်လွ်င္ က်ေနာ့္ထံ ေတာင္းယူလို႔ရတယ္။ ႀကိဳးစားၾကပါ ေတာင္ကုတ္က လူငယ္ေတြရယ္”ဟု ရခိုင္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္

ဘီလီယံ သန္းႂကြယ္သူေဌးျဖစ္သူ ဦးေက်ာက္ေတာင္က ၎၏ လူမႈကြန္ယက္တြင္ ေရးသားထားသည္။

ဦးေက်ာက္ေတာင္သည္ ရခိုင္ျပည္နယ္၏ ခ်မ္းသားဆုံး ထိပ္တန္းဝင္ လုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦးျဖစ္ၿပီး လူမႈဆက္ဆံေရး ေကာင္းမြန္သူတစ္ဦး ျဖစ္သည္။TopPhoenix ေတာင္ကုတ္ သမက္ေလာင္းရွာေဖြ

Unicode

ရခိုင္ျပည္နယ္က ဘီလီယံသန္းႂကြယ္သူေဌး သမီးျဖစ္သူႏွင့္ လက္ထပ္ေပးမယ့္ သမက္ေလာင္းကို လူမႈကြန္ယက္ေပၚမွတဆင့္ ေၾကာ္ျငာရွာေဖြေန

ေတာင္ကုတ္၊ စက္တင္ဘာ ၁၉/၂၀၂၂ရခိုင္ျပည္နယ္၊ ေတာင္ကုတ္ၿမိဳ႕တြင္ ေနထိုင္သည့္ ရခိုင္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္ ဘီလီယံ သန္းႂကြယ္သူေဌးျဖစ္သူ ဦးေက်ာက္ေတာင္က

၎၏သမီးႏွင့္ လက္ထပ္ေပးမယ့္ သမက္ေလာင္းကို လူမႈကြန္ယက္ေပၚမွတဆင့္ ေၾကာ္ျငာ၍ ရွာေဖြလ်က္ရွိသည္။

“က်ေနာ့္သမီးေလး ခြဲစိတ္အထူးကုဆရာဝန္ ေဒါက္တာ ေဟမန္ဦး ျဖစ္တယ္။ အပ်ိဳလတ္ေလးပါ၊ အပ်ိဳႀကီး မျဖစ္ေသးဘူး။ သေဘာက်သူမ်ား သူထံက ခ်စ္ခြင့္ပန္ပါ။

သူသေဘာက်လွ်င္ က်ေနာ့္ထံ ေတာင္းယူလို႔ရတယ္။ ႀကိဳးစားၾကပါ ေတာင္ကုတ္က လူငယ္ေတြရယ္”ဟု ရခိုင္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္

ဘီလီယံ သန္းႂကြယ္သူေဌးျဖစ္သူ ဦးေက်ာက္ေတာင္က ၎၏ လူမႈကြန္ယက္တြင္ ေရးသားထားသည္။

ဦးေက်ာက္ေတာင္သည္ ရခိုင္ျပည္နယ္၏ ခ်မ္းသားဆုံး ထိပ္တန္းဝင္ လုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦးျဖစ္ၿပီး လူမႈဆက္ဆံေရး ေကာင္းမြန္သူတစ္ဦး ျဖစ္သည္။TopPhoenix ေတာင္ကုတ္ သမက္ေလာင္းရွာေဖြ

Credit – Original Write