ကြယ္လြန္ေတာ့မည့္ဆဲဆဲတြင္ သူမကေလးကို ေစာင့္ေရွာက္ေပးမည့္လူအား ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္း အျပဳအမူေလးလုပ္ျပေနသည့္ ႏြားမႀကီး

ကြယ္လြန္ေတာ့မည့္ဆဲဆဲတြင္ သူမကေလးကို ေစာင့္ေရွာက္ေပးမည့္လူအား ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္း အျပဳအမူေလးလုပ္ျပေနသည့္ ႏြားမႀကီး

Freser ဟု အမည္ေပးထားေသာ ႏြားမႀကီးတစ္ေကာင္သည္ သူမကေလးကိုေမြးဖြားခ်ိန္တြင္ကံမေကာင္းစြာပဲ ခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္ေၾကာင့္ အခက္အခဲမ်ားစြာ ႀကဳံေတြ႕ခဲ့ရကာ ေမြးဖြားၿပီးေနာက္တစ္ရက္မွာ ဆုံးပါးသြားခဲ့သည္။

မိခင္ႏြားမႀကီးသည္ မေသဆုံးမီ သူမရဲ႕ကေလးျဖစ္တဲ့ ႏြားေပါက္ေလးကို ဂ႐ုစိုက္ၿပီး ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေပးရန္ သခင္ျဖစ္သူဆီမွာ အကူအညီေတာင္းခဲ့ၿပီး သခင္ျဖစ္သူမွ စိတ္ခ်ရေသာအေျခအေနရွိေသာအခါ ေက်းဇူးတင္သည့္အေနႏွင့္ မ်က္ရည္မ်ားစီးက်ကာ အနမ္းေလးေပးခဲ့သည္။

သခင္ျဖစ္သူလည္း ဂတိေပးထားသည့္အတိုင္း ႏြားေပါက္ေလးအား ေသခ်ာဂ႐ုစိုက္ကာ ေႏြးေထြးၾကင္နာမႈမ်ားစြာျဖင့္ ရွင္သန္ႀကီးထြားႏိုင္ရန္ ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေပးလ်က္ရွိသည္။

Rain (For Ialinks)

Unicode

ကြယ္လြန္ေတာ့မည့္ဆဲဆဲတြင္ သူမကေလးကို ေစာင့္ေရွာက္ေပးမည့္လူအား ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္း အျပဳအမူေလးလုပ္ျပေနသည့္ ႏြားမႀကီး

Freserဟုအမည္ေပးထားေသာ ႏြားမႀကီးတစ္ေကာင္သည္ သူမကေလးကို ေမြးဖြားခ်ိန္တြင္ ကံမေကာင္းစြာပဲ ခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္ေၾကာင့္ အခက္အခဲမ်ားစြာ ႀကဳံေတြ႕ခဲ့ရကာ ေမြးဖြားၿပီးေနာက္တစ္ရက္မွာ ဆုံးပါးသြားခဲ့သည္။

မိခင္ႏြားမႀကီးသည္ မေသဆုံးမီ သူမရဲ႕ကေလးျဖစ္တဲ့ ႏြားေပါက္ေလးကို ဂ႐ုစိုက္ၿပီး ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေပးရန္ သခင္ျဖစ္သူဆီမွာ အကူအညီေတာင္းခဲ့ၿပီး သခင္ျဖစ္သူမွ စိတ္ခ်ရေသာအေျခအေနရွိေသာအခါ ေက်းဇူးတင္သည့္အေနႏွင့္ မ်က္ရည္မ်ားစီးက်ကာ အနမ္းေလးေပးခဲ့သည္။

သခင္ျဖစ္သူလည္း ဂတိေပးထားသည့္အတိုင္း ႏြားေပါက္ေလးအား ေသခ်ာဂ႐ုစိုက္ကာ ေႏြးေထြးၾကင္နာမႈမ်ားစြာျဖင့္ ရွင္သန္ႀကီးထြားႏိုင္ရန္ ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေပးလ်က္ရွိသည္။

Rain (For Ialinks)