ႏို႔တိုက္ေနစၪ္ ကိုၾကၦဲလို႔ဆိုၿပီး ေကလး၏ ပါးကို မိခငၠ ကပ္ေၾကး္ဖင့္ အခၠ္ေပါင္း(၉၀)ေက္ာ္ ္ဖစ္ရပ္

ႏို႔တိုက္ေနစၪ္ ကိုၾကၦဲလို႔ဆိုၿပီး ေကလး၏ ပါးကို မိခငၠ ကပ္ေၾကး္ဖင့္ အခၠ္ေပါင္း(၉၀)ေက္ာ္ ္ဖစ္ရပ္

ႏို႔တိုက္ေနစၪ္ ကိုၾကၦဲလို႔ ဆိုၿပီး ေကလး၏ ပါးကို မိခငၠ ကပ္ေၾကး္ဖင့္ အခၠ္ေပါင္း(၉၀)ေက္ာ္ ထိုးၾသင္း ခဲ့တဲ့၊္ဖစ္ရပ္ေအမတိုင္းျမာ မိခငၥိတ္ ႐ျိတယ္ သို႔ေသာ္

နၫ္းတာနဲ႔ မ္ားတာေတာ့ ၾကာပါ လိမ့္မယ္ ၏မိခငၥိတ္ ပိုၿပီး မ္ားေေလလ သား သမီးေၾတ အၾတကၸဲ အၿမဲၾကၫ့္ၿပီး ပိုၿပီး ပငၸႏ္းေေလလ ္ဖစၸါ လိမ့္မယ္။ မိခငၥိတ္

္ပင္းထႏ္ သူေၾတဟာ အၿမဲတႏ္း တစၡဳခု ဆိုရင္သားသမီးေၾတ အၾတက္၊အပုံ တပုံ ထားၿပီး ၾကၫ့္ၾက တယ္သဴ အၾတက္ ဘာျမ မကၷ္ရင္ ေနပါေစ သားသမီး ေၾတ

အၾတက္ေတာ့ အၿမဲ ္ပၫ့္ စုံေစခ္င္ ပါတယ္ ။ လူသားအပါအဝင္ သတၱဝါေၾတမ္ာေတာျငၼ မိခငၥိတ္႐ျိၾကၿပီး ဒါဟာ ်စမ္းအား အႀကီးဆုံး္ဖစ္ ပါတယ္။ ဒါကို မိခငၱိဳင္း

လၫ္း ခံစားမိျမ ာပါအခုတင္္ေပပး ျမာေကတာ့၊ေအပၚက တင္္ေပပးခဲ့တဲ့မိခင္ စိတၦိဳတာ ဘာလဲလို႔ ေမးေရလာက္ေအာင္ အံ့ၾသ်ဖယ္္ဖစ္ရပႅိဳ ႔ပဲဆိုေရလ မလား

။ႏို႔တိုက္ေနစၪၼျာ ကိုၾကၦဲလို႔ဆိုၿပီးသမီး္ဖစ္သဴ (၃)ျႏစ္ အ႐ၾယ္႐ျိ ေကလးေမလး ၏ ပါးကိုအသက္(၁၈) အ႐ၾယ္႐ျိတဲ့ မိခငၠ

ကပ္ေၾကး္ဖင့္၊အခၠ္ေပါင္း(၉၀)ေက္ာ္ ထိုးၾသင္းခဲ့ တဲ့ ္ဖစ္ရပ္ ္ဖ်စၸားခဲ့တာ ပါၾလႏၡဲ့တဲ့ ၂၀၁၃ ခုျႏစ္ေလာကၠ တ႐ုတၷိုင္ငံျမာ ္ဖ်စၸား ခဲ့္ခင္း္ဖစၸါတယ္ ။

Credit

Unicode

ႏို႔တိုက္ေနစၪ္ ကိုၾကၦဲလို႔ဆိုၿပီး ေကလး၏ ပါးကို မိခငၠ ကပ္ေၾကး်ဖင့္ အခ္က္ေပါင္း(၉၀)ေက္ာ္ ်ဖစ္ရပ္

ႏို႔တိုက္ေနစၪ္ ကိုၾကၦဲလို႔ ဆိုၿပီး ေကလး၏ ပါးကို မိခငၠ ကပ္ေၾကး်ဖင့္ အခ္က္ေပါင္း(၉၀)ေက္ာ္ ထိုးၾသင္း ခဲ့တဲ့၊်ဖစ္ရပ္ေအမတိုင္းမြာ မိခငၥိတ္ ႐ြိတယ္ သို႔ေသာ္

နၫ္းတာနဲ႔ မ္ားတာေတာ့ ၾကာပါ လိမ့္မယ္ ၏မိခငၥိတ္ ပိုၿပီး မ္ားေေလလ သား သမီးေၾတ အၾတကၸဲ အၿမဲၾကၫ့္ၿပီး ပိုၿပီး ပငၸႏ္းေေလလ ်ဖစၸါ လိမ့္မယ္။ မိခငၥိတ္

်ပင္းထႏ္ သူေၾတဟာ အၿမဲတႏ္း တစၡဳခု ဆိုရင္သားသမီးေၾတ အၾတက္၊အပုံ တပုံ ထားၿပီး ၾကၫ့္ၾက တယ္သဴ အၾတက္ ဘာမြ မက္ႏ္ရင္ ေနပါေစ သားသမီး ေၾတ

အၾတက္ေတာ့ အၿမဲ ်ပၫ့္ စုံေစခ္င္ ပါတယ္ ။ လူသားအပါအဝင္ သတၱဝါေၾတမ္ာေတာငၼြ မိခငၥိတ္႐ြိၾကၿပီး ဒါဟာ ျစမ္းအား အႀကီးဆုံး်ဖစ္ ပါတယ္။ ဒါကို မိခငၱိဳင္း

လၫ္း ခံစားမိမြ ာပါအခုတင္်ေပပး မြာေကတာ့၊ေအပၚက တင္်ေပပးခဲ့တဲ့မိခင္ စိတၦိဳတာ ဘာလဲလို႔ ေမးေရလာက္ေအာင္ အံ့ၾသျဖယ္်ဖစ္ရပႅိဳ ႔ပဲဆိုေရလ မလား

။ႏို႔တိုက္ေနစၪၼြာ ကိုၾကၦဲလို႔ဆိုၿပီးသမီး်ဖစ္သဴ (၃)ႏြစ္ အ႐ၾယ္႐ြိ ေကလးေမလး ၏ ပါးကိုအသက္(၁၈) အ႐ၾယ္႐ြိတဲ့ မိခငၠ

ကပ္ေၾကး်ဖင့္၊အခ္က္ေပါင္း(၉၀)ေက္ာ္ ထိုးၾသင္းခဲ့ တဲ့ ်ဖစ္ရပ္ ်ဖျစၸားခဲ့တာ ပါၾလႏၡဲ့တဲ့ ၂၀၁၃ ခုႏြစ္ေလာကၠ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံမြာ ်ဖျစၸား ခဲ့်ခင္း်ဖစၸါတယ္ ။

Credit