မုန္႔ဟင္းခါးၾကိဳက္တဲ့သူေတြအတြက္ အိမ္ခ်က္ မုန္႔ဟင္းခါး ခ်က္နည္း

မုႏ္႔ဟင္းခါးႀကိဳကၱဲ့သူေၾတအၾတက္ အိမၡ္က္ မုႏ္႔ဟင္းခါး ခ္ကၷၫ္း

မုႏ္႔ဟင္းခါး ခ္ကၷၫ္းမ္ားျစာ႐ြိတဲ့အထဲက ၾကၽႏ္ေတာၠိဳယၱိဳင္ အိမၼြာခ္ကၥား်ဖစၱဲ့ အၾလယၠဴဆုံး ကုလားပဲနဲ႔ မုႏ္႔ဟင္းခါး ခ္ကၷၫ္းတစၼ္ိဳးကိုေ်ပာ်ပပါမယ္။

မုႏ္႔ဟင္းခါးခ္ကၱဲ့အခါ လိုအပၱာေၾတက ငါးဆီသတၸါ၊ ကုလားပဲ်ပဳတ္ၿပီးေထာင္းပါ(သို႔)blenderႏြင့္ႀကိတၳားပါ၊ ဆႏ္ေလြာၼႈႏ္႔ ေေရဖ္ာၳားပါ၊ ဌက္ေပ္ာအူ အရင့္မ္ားဖယ္ၿပီ

အႏုမ္ားကို ပါးပါးလြီးၿပီးလြ္ငၦျႏင္း(လကၹက္ရၫၨျႏ္း ၁ျဇႏ္း)ထၫ့္ကာ ေေရရာ စိမၳားေပးပါ။ မြတၡ္က္ နျႏင္းစိမ္်ခင္းမြာ ဌက္ေပ္ာအူမ္ား မမဲၾသားရႏ္်ဖစ္သၫ္။

ငါးဆီသတၹိဳ႕ အရင္ဦးဆုံး ငါး်ပဳတ္ၾကေရအာင္။ ငါးေလးဆယ္သားကို ( ငါးၾကင္း ) ထႏ္းလ္က္ ၃ ခဲ၊ စပါးလင္ ၃ပင္ ထုေထာင္းေျခထၫ့္၊ င႐ုေၾတၸ်ခာက္ ၄ ေတာင့္၊ ငံ်ပာရၫၳၫ့္နယ္ၿပီး ေရကိုငါး်မဳပ္သၫ့္အထိထၫ့္ၿပီး ႏူးေအာင္်ပဳတ္၍ အသားႏႊငၳားပါ။

ငါး်ပဳတ္ရၫၠိဳ ျခကၱစၡဳထဲ စစၳၫ့္ထားပါ။ ၾကက္ၾသႏ္်ဖဴ(ေထာင္း)၊ ၾကက္ၾသႏၷီ(ပါးပါးလြီး)၊ ခ္င္း(ေထာင္း)၊ စပါးလင္၃ပင္ (ႏႈတၷႈတၥၪ္း)၊ င႐ုတ္သီးအစိမ္းမႈႏ္႔ ၊ နျႏင္းမႈႏ္႔အနၫ္းငယၷဲ႔

ေ႐ျေနအာငၦီသတ္ၿပီး ႏႊငၳားတဲ့ငါးအသားကို ထၫ့္ေမႊပါ။ မြတၡ္က္ ၾကက္ၾသႏ္်ဖဴ ၊ ခ္င္း၊စပါးလင္(blender ်ဖင့္ႀကိတႅြ္င္ ပိုေကာင္းပါသၫ္။)ၾကက္ၾသႏၷီထၫ့္မႀကိတ္ရပါ။

ငါးအသားနဲ႔ ဆီသတၼ္ားေရာၿပီးငါးသားအနၫ္းငယ္ေ်ခာကႅာလြ္င္ ငါး်ပဳတ္ရၫ္ ေရတစၹျႏၡကၡႏ္႔ တျစၡကၳၫ့္ပါ။ ငါးကို ေပ္ာ့ေပ္ာ့အိအိ ေအနအထားေလးမြာခ္ထားပါ။ အရမ္းမႂၾကပၸါေစႏြင့္။

ကုလားပဲ ေလးဆယ္သားကို ( ဆီ၁ ျဇႏ္း, နျႏင္းအနဲငယ္, ခ္င္းလက္ငါးလုံးခႏ္႔ ) နဲ႔ႏူးအိေေနအာင္်ပဳတၸီး ညက္ေေနအာင္ေထာင္းပါ။

(သို႔) blenderထဲသို႔ပဲ်ပဳတ္ေရအနၫ္းငယၳၫ့္၍ႀကိတၸါ။ မြတၡ္က္ ကုလားပဲကို အရသာအနၫ္းငယၳၫ့္်ပဳတၸါ။(ပဲ်ပဳတ္ေရမ္ားကို ျခကၱစၡဳထဲ ထၫ့္ထားပါ)

မုႏ္႔ဟင္းခါး စ ခ္ကၸါေတာ့မယ္
ေေရျႏးအိုးတၫၳားပါ။ ေေရျႏးျပကႅြ္ငၠဳလားပဲ ်ပဳတ္ရၫၷြင့္ငါး်ပဳတ္ရၫ္ ေရာထၫ့္ပါ။ စပါးလငၳဳေျခပီး ၂ ပင္ ထၫ့္ပါ ငြက္ေပ္ာအူပါးပါးလြီးၿပီးသားထၫ့္ပါ။

ဆႏ္ေလြာၼႈႏ္႔ေေရဖ္ာ္ၿပီး ဟင္းေရကို ျဇႏ္းနဲ႔ေမႊရင္း ေလာင္းထၫ့္ပါ။(တစ္ေနရာထဲ ၾသႏၴၫ့္လိုကႅြ္င္ အခဲႀကီး်ဖစ္ေနတတ္သၫ္။)

ထိုအရၫၳဲသို႔ဆီေမႊးသတ္ၿပီးသားငါးကိုေလာင္းထၫ့္ပါ။ အရသာကို အခ္ိဳမႈႏ္႔, ငံ်ပာရၫ္ မိမိလိုသလို ၾကၫ့္ထၫ့္ပါ။

အိုးဘဲဥလုပ္ရႏ္ ဘဲဥ်ပဳတ္ (သို႔) ၾကက္ဥ်ပဳတၠိဳ အၿခံျခာထၫ့္ပါ။ ၾကက္ဥ ေဖာကၳၫ့္ၿပီးေေမႊပးပါ။ ဟင္းရၫ္ေပၚ ဆီမ္ား ေဝ့လာသၫ္အထိမီးေအးေအး်ဖင့္တၫ္ေပးပါ။

ဟင္းရၫ္ အပ္စ္ အက္ဲကို မိမိစိတ္ႀကိဳက္ ၾကၫ့္၍ ခ္ိႏၸါ။ အခ္ိဳ႕က အပ္စ္ႀကိဳက္၍ အခ္ိဳ႕က အက္ဲႀကိဳကၱာေၾကာင့္ပါ။ ၾကက္ၾသႏၷီဥေသးေလးမ္ားထၫ့္ပါ။ အိုးခ္ခါနီး င႐ုတ္ေကာင္း အနၫ္းငယၡတ္ေပးပါ။

မုႏ္႔ဟင္းခါးက္ကႅြ္င္ေတာ့ မိမိတို႔ ႀကိဳကၷြစ္သက္ရာ နံနံပင္၊ သံပုရာသီး ၊ ငံ်ပာရၫ္ ၊ ပဲသီး၊ ပဲေၾသး၊ ဘူးသီးေၾကာ္၊ ပဲေၾကာ္၊ ငါးဖယ္၊ အိုးဘဲဥ ၊ င႐ုတ္သီးေအၾကာၼႈႏ္႔ ထၫ့္ၿပီးစားသုံးႏိုငၸါၿပီ။

Credit

unicode

မုန္႔ဟင္းခါးၾကိဳက္တဲ့သူေတြအတြက္ အိမ္ခ်က္ မုန္႔ဟင္းခါး ခ်က္နည္း

မုန္႔ဟင္းခါး ခ်က္နည္းမ်ားစြာရွိတဲ့အထဲက ကြၽန္ေတာ္ကိုယ္တိုင္ အိမ္မွာခ်က္စားျဖစ္တဲ့ အလြယ္ကူဆုံး ကုလားပဲနဲ႔ မုန္႔ဟင္းခါး ခ်က္နည္းတစ္မ်ိဳးကိုေျပာျပပါမယ္။

မုန္႔ဟင္းခါးခ်က္တဲ့အခါ လိုအပ္တာေတြက ငါးဆီသတ္ပါ၊ ကုလားပဲျပဳတ္ၿပီးေထာင္းပါ(သို႔)blenderႏွင့္ႀကိတ္ထားပါ၊ ဆန္ေလွာ္မႈန္႔ ေရေဖ်ာ္ထားပါ၊ ဌက္ေပ်ာအူ အရင့္မ်ားဖယ္ၿပီ

အႏုမ်ားကို ပါးပါးလွီးၿပီးလွ်င္ဆႏြင္း(လက္ဖက္ရည္ဇြန္း ၁ဇြန္း)ထည့္ကာ ေရေရာ စိမ္ထားေပးပါ။ မွတ္ခ်က္ နႏြင္းစိမ္ျခင္းမွာ ဌက္ေပ်ာအူမ်ား မမဲသြားရန္ျဖစ္သည္။

ငါးဆီသတ္ဖို႔ အရင္ဦးဆုံး ငါးျပဳတ္ၾကရေအာင္။ ငါးေလးဆယ္သားကို ( ငါးၾကင္း ) ထန္းလ်က္ ၃ ခဲ၊ စပါးလင္ ၃ပင္ ထုေထာင္းေခြထည့္၊ င႐ုတ္ပြေျခာက္ ၄ ေတာင့္၊ ငံျပာရည္ထည့္နယ္ၿပီး ေရကိုငါးျမဳပ္သည့္အထိထည့္ၿပီး ႏူးေအာင္ျပဳတ္၍ အသားႏႊင္ထားပါ။

ငါးျပဳတ္ရည္ကို ခြက္တစ္ခုထဲ စစ္ထည့္ထားပါ။ ၾကက္သြန္ျဖဴ(ေထာင္း)၊ ၾကက္သြန္နီ(ပါးပါးလွီး)၊ ခ်င္း(ေထာင္း)၊ စပါးလင္၃ပင္ (ႏႈတ္ႏႈတ္စဥ္း)၊ င႐ုတ္သီးအစိမ္းမႈန္႔ ၊ နႏြင္းမႈန္႔အနည္းငယ္နဲ႔

႐ြေနေအာင္ဆီသတ္ၿပီး ႏႊင္ထားတဲ့ငါးအသားကို ထည့္ေမႊပါ။ မွတ္ခ်က္ ၾကက္သြန္ျဖဴ ၊ ခ်င္း၊စပါးလင္(blender ျဖင့္ႀကိတ္လွ်င္ ပိုေကာင္းပါသည္။)ၾကက္သြန္နီထည့္မႀကိတ္ရပါ။

ငါးအသားနဲ႔ ဆီသတ္မ်ားေရာၿပီးငါးသားအနည္းငယ္ေျခာက္လာလွ်င္ ငါးျပဳတ္ရည္ ေရတစ္ဖန္ခြက္ခန္႔ တစ္ခြက္ထည့္ပါ။ ငါးကို ေပ်ာ့ေပ်ာ့အိအိ အေနအထားေလးမွာခ်ထားပါ။ အရမ္းမႂကြပ္ပါေစႏွင့္။

ကုလားပဲ ေလးဆယ္သားကို ( ဆီ၁ ဇြန္း, နႏြင္းအနဲငယ္, ခ်င္းလက္ငါးလုံးခန္႔ ) နဲ႔ႏူးအိေနေအာင္ျပဳတ္ပီး ညက္ေနေအာင္ေထာင္းပါ။

(သို႔) blenderထဲသို႔ပဲျပဳတ္ေရအနည္းငယ္ထည့္၍ႀကိတ္ပါ။ မွတ္ခ်က္ ကုလားပဲကို အရသာအနည္းငယ္ထည့္ျပဳတ္ပါ။(ပဲျပဳတ္ေရမ်ားကို ခြက္တစ္ခုထဲ ထည့္ထားပါ)

မုန္႔ဟင္းခါး စ ခ်က္ပါေတာ့မယ္
ေရေႏြးအိုးတည္ထားပါ။ ေရေႏြးပြက္လွ်င္ကုလားပဲ ျပဳတ္ရည္ႏွင့္ငါးျပဳတ္ရည္ ေရာထည့္ပါ။ စပါးလင္ထုေခြပီး ၂ ပင္ ထည့္ပါ ငွက္ေပ်ာအူပါးပါးလွီးၿပီးသားထည့္ပါ။

ဆန္ေလွာ္မႈန္႔ေရေဖ်ာ္ၿပီး ဟင္းေရကို ဇြန္းနဲ႔ေမႊရင္း ေလာင္းထည့္ပါ။(တစ္ေနရာထဲ သြန္ထည့္လိုက္လွ်င္ အခဲႀကီးျဖစ္ေနတတ္သည္။)

ထိုအရည္ထဲသို႔ဆီေမႊးသတ္ၿပီးသားငါးကိုေလာင္းထည့္ပါ။ အရသာကို အခ်ိဳမႈန္႔, ငံျပာရည္ မိမိလိုသလို ၾကည့္ထည့္ပါ။

အိုးဘဲဥလုပ္ရန္ ဘဲဥျပဳတ္ (သို႔) ၾကက္ဥျပဳတ္ကို အခြံခြာထည့္ပါ။ ၾကက္ဥ ေဖာက္ထည့္ၿပီးေမႊေပးပါ။ ဟင္းရည္ေပၚ ဆီမ်ား ေဝ့လာသည္အထိမီးေအးေအးျဖင့္တည္ေပးပါ။

ဟင္းရည္ အပ်စ္ အက်ဲကို မိမိစိတ္ႀကိဳက္ ၾကည့္၍ ခ်ိန္ပါ။ အခ်ိဳ႕က အပ်စ္ႀကိဳက္၍ အခ်ိဳ႕က အက်ဲႀကိဳက္တာေၾကာင့္ပါ။ ၾကက္သြန္နီဥေသးေလးမ်ားထည့္ပါ။ အိုးခ်ခါနီး င႐ုတ္ေကာင္း အနည္းငယ္ခတ္ေပးပါ။

မုန္႔ဟင္းခါးက်က္လွ်င္ေတာ့ မိမိတို႔ ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ နံနံပင္၊ သံပုရာသီး ၊ ငံျပာရည္ ၊ ပဲသီး၊ ပဲေသြး၊ ဘူးသီးေၾကာ္၊ ပဲေၾကာ္၊ ငါးဖယ္၊ အိုးဘဲဥ ၊ င႐ုတ္သီးအေၾကာ္မႈန္႔ ထည့္ၿပီးစားသုံးႏိုင္ပါၿပီ။

Credit