မင္းတုန္းမင္း ေဆာင္ေတာ္ကူးရာမွ စတင္ေပၚေပါက္လာဟန္ရွိတဲ႔ မွတ္မွတ္သားသား ဗန္းစကားမ်ား ( ဗဟုသုတေတြလဲ ရပါတယ္)

မင္းတုန္းမင္း ေဆာင္ေတာ္ကူးရာမွ စတင္ေပၚေပါက္လာဟန္ရွိတဲ႔ မွတ္မွတ္သားသား ဗန္းစကားမ်ား ( ဗဟုသုတေတြလဲ ရပါတယ္)

မင္းတုႏ္းမင္းႀကီး ခမ္ာ မိဖုရား ၊ ေမာင္းမ၊ မိႆံ ကိုယႅဳပ္ေတာ္ေၾတက ၁၉၆ ေယာက္။
တစၷြစၠိဳ ၃၆၅ ရက္။ တစၷြစ္ေနလို႔ မိဖုရားတစၸါးဆီ ႏြစ္ႀကိမ္ ေဆာင္ေတာၠဴး ႏိုငၹိဳ႕ေတာင္ မၾလယ္။ “ေဆာင္ေတာၠဴး” ဆိုတဲ့စကားကလၫ္း အဲသၫၠ အစ်ပဳခဲ့တာ။

ေယာက္္ားမ္ား မိႏ္းမရႈပ္ၿပီဆိုရင္ ယၪ္ယၪ္ေက္းေက္းနဲ႔ ေ်ပာခ္ငၱဲ့အခါ “ေဆာင္ေတာၠဴး” ေနၿပီလို႔ ေ်ပာၾကတယ္။ တစၡ္ိဳ႕ ေမာင္းမငယ္၊ ကိုယႅဳပ္ေတာ္ငယ္ေၾတမ္ား ဘုရင့္အနားမြာ ေတာ္ေကာကၡံရ ၊ လာဘၳိဳးခံရ၊ ဆက္သခံရ လို႔သာ ေရာကႅာရတာ… ဘာမြ,ကို နားလၫ္ေသးတာ မဟုတ္။

ဒီေတာ့လၫ္း …လူပ္ိဳေတာ္သား တခ္ိဳ႕နဲ႔ ၿငိျစႏ္းၾကတာေပါ့။ မင္းတုႏ္းမင္းႀကီး သိေတာ့ အမိန႔ၳဳတႅိဳကၱယ္ “ေအနာက္ေဆာင္သိဳ႕ ကူးေသာ ေယာက္္ား ဟူသမြ္ -တ္ေစ”….ဆိုၿပီး တစၡ္ကႅႊတ္ အမိႏ္ေတာ္ ထုတ္်ပႏႅိဳကၱယ္။ အဲ့ဒိေနာက္ … လူပ္ိဳေတာ္သားေၾတကလၫ္း ဘာရမလဲ မိႏ္းမလို ဝတ္ၿပီး ေအနာက္ေဆာငၠိဳ ဝင္ၾက ၾထက္ၾကေသပါ့။

မင္းတုႏ္းမင္းႀကီး သိၾသား်ပႏ္ေတာ့ အမိန႔ၳပ္,ထုတႅိဳကၱယ္။ ေအနာက္ေဆာင္ အဝငၼြာ
သစ္သားေဘာငၠိဳ တႏ္းထိုးေစၿပီး “ေအနာက္ေဆာင္ အဝင္ ၊ အၾထက္်ပဳ သူဟူသမြ္ ထို ေဘာငၱႏ္းမြ ေက္ာၡျ၍ ဝင္ေစၾထက္ေစ”…ဆိုၿပီး အမိန႔ၳဳတႅိဳက္်ပႏၲယ္။

ေဘာငၱႏ္းအား …သင္းၾကပ္ ( ဟိုေအစ့ အထုတၡံထားေရသာမင္းမႈထမ္း)ဓားထမ္း ႏြစ္ဦးမြ ေန႔ ညဥ့ၼ်ပတ္ ခစား ထမ္း႐ၾက္ေစပါတယ္။ေ႐ြးတုႏ္းက အမ္ိဳးသမီးေၾတ ဝတၱဲ့ ထဘီ ဆိုတဲ့ဟာကလၫ္း ်ဗန႔ၳဘီ(အၾကင္းမဟုတ္)သိေတာၼဴတဲ့ အတိုင္းပဲ။ေဘာငၱႏ္းကို ေျခက္ာႅိဳကၱာနဲ႔ ဒူးအထက္ ေပါျငၱင္းသားကို လြစၠနဲ ်မင္ရသတဲ့။

ေ႐ြးေခတ္ ေယာက္္ား ဆိုတာကလၫ္း ထိုးၾကင္းမင္ေၾကာငၠ ဒူးအထက္ ေပါငၱံတစ္ေလြ္ာက္
အ်ပည့ၳိဳးထားရတာဆိုေတာ့ကား ေဘာငၱႏ္းကို ေျခက္ာႅိဳ႕ ေပါျငၱင္းသားကို လြစၠနဲ ်မင္ရတဲ့ခ္ိႏ္ ထိုးၾကင္း မင္ေၾကာင္ ်မငၱာနဲ႔သင္းၾကပ္ ေအစာင့ၼ္ားက ဖမ္းသတႅိဳက္ေရာ။

အဲသၫၠ အစ်ပဳ လို႔…အခ္င္းခ္င္း်ပႆနာ တစၥဳံတစ္ရာတက္ၾကရင္…”ေဟ့ေကာင္….မင္း စကားေ်ပာတာ ၾကည့္ေ်ပာ””ေဘာင္ေက္ာ္ မလာနဲ႔…တႏ္းေက္ာ္ မလာနဲ႔””မင္း စကားေၾတက ေဘာင္ေက္ာ္ေနၿပီ။ tay ၾသားမယ္။ ငါ့ ဘာမြတ္ေနလဲ” ဆိုတဲ့ စကားေပၚလာ်ပႏ္ေရာ။

အခ္စၦိဳတာကလၫ္း ခကၱယ္ ခိုးစားရတဲ့ အသီးက ပိုခ္ိဳ တယၦိဳတဲ့ စကားအခံက ႐ြိေေနေလတာ့
လူပ္ိဳေတာ္သားအခ္ိဳ႕ဟာ ေအတာ္ ဒုကၡမ္ားကုႏၲယ္။ မိႏ္းမလို ဝတ္ၿပီးေတာ့ ေအနာက္ေဆာငၠိဳ
ဝငႅိဳ႕ကလၫ္း မေရတာ့ဘူးေလ။ ဒါေပမဲ့…လူဆိုတာ ႀကံရင္း ေသရတယၼိဳ႕လား ေမာင္းမ ကိုယႅဳပ္ေတာ္ေၾတ ေရခ္ိဳးေတာ့ နႏ္းေတာ္ေဆာင္ရဲ႕ ေ်မာကၻကၼြာ ေ်မာက္ဥယ္ာၪ္ေတာၠႏ္
ေတာငၻကၼြာ ဘုတၱလုတၠႏ္ ႐ြိတယ္။

အဲသၫၠႏ္ေၾတက အခုသာ ဘာမြ မ႐ြိတာရယ္ ဘုရင္ေခတၱဳႏ္းက ပႏ္းမႏ္ဥယ္ာၪ္ေၾတနဲ႔
ေအတာ္ေလးသာယာဆိုပဲဗ္။ ကႏၴဲမြာကလၫ္း ၾကာမ္ိဳးစုံပႏ္း ေၾတနဲ႔ ေဝဆာလြပၿပီးေနတာေပါ့။
အခုေ်ပာခ္ငၱာက အဲသၫၼြာ စတာပဲ။ ေမာင္းမ ကိုယႅဳပ္ေတာ္ေၾတ ေရခ္ိဳးဆင္းခ္ိႏ္ နီးရင္ လူပ္ိဳေတာ္သားေၾတက ေရကႏၴဲက ၾကာ႐ၾက္ေၾတ ေအာကၼြာ ပုႏ္းရင္း ေစာင့္ေနၾကရတယ္။

ေမာင္းမ ကိုယႅဳပ္ေတာ္ေၾတက ၾကာ႐ၾက္ေအာကၠ ေစာင့္ေနဖို႔ေ်ပာလို႔မၾလယႅိဳ႕ မ္က္ ေစာင္းေကလးထိုးၿပီး မ္ကၷြာရိပ္ မ္ကၷြာကဲနဲ႔ အခ္က္်ပတာကို “ၾကာၾကည့္ ၾကည့ၱယ္”လို႔
ေ်ပာၾကတယ္။

ေမာင္းေမၾတ ေရထဲဆင္းၿပီ ဆိုေတာ့မြ… ဆိုင္ရာ ဆိုင္ရာ ၾကာ႐ၾက္ေအာကၼြာ ခိုၿပီး ခ္ိႏ္းေၾတ႕ၾကရေသပါ့ေလ။ အဲသလို…အဲသလို ၾကာ႐ၾက္ေအာကၼြာ ခိုၿပီး ခ္ိႏ္းေၾတ႕ၾကရာေကနၿပီး ၾကာခို တယ္ ဆိုတဲ့ စကားလုံး ေပၚလာရတယ္။

အဲသလို ၾကာ႐ၾက္ေလးေအာက္ ခိုရင္း ေမာင္းေမၾတနဲ႔ ကူလီကူမာ စကားေၾတ ဆိုၾကရာက..
“ၾကာကူလီ” ဆိုတဲ့ စကားလုံး ေပၚလာခဲ့ပါေၾကာင္းခငၼ္ာ..
Crd

unicode

မင္းတုန္းမင္း ေဆာင္ေတာ္ကူးရာမွ စတင္ေပၚေပါက္လာဟန္ရွိတဲ႔ မွတ္မွတ္သားသား ဗန္းစကားမ်ား ( ဗဟုသုတေတြလဲ ရပါတယ္)

မင္းတုန္းမင္းႀကီး ခမ်ာ မိဖုရား ၊ ေမာင္းမ၊ မိႆံ ကိုယ္လုပ္ေတာ္ေတြက ၁၉၆ ေယာက္။
တစ္ႏွစ္ကို ၃၆၅ ရက္။ တစ္ႏွစ္ေနလို႔ မိဖုရားတစ္ပါးဆီ ႏွစ္ႀကိမ္ ေဆာင္ေတာ္ကူး ႏိုင္ဖို႔ေတာင္ မလြယ္။ “ေဆာင္ေတာ္ကူး” ဆိုတဲ့စကားကလည္း အဲသည္က အစျပဳခဲ့တာ။

ေယာက္်ားမ်ား မိန္းမရႈပ္ၿပီဆိုရင္ ယဥ္ယဥ္ေက်းေက်းနဲ႔ ေျပာခ်င္တဲ့အခါ “ေဆာင္ေတာ္ကူး” ေနၿပီလို႔ ေျပာၾကတယ္။ တစ္ခ်ိဳ႕ ေမာင္းမငယ္၊ ကိုယ္လုပ္ေတာ္ငယ္ေတြမ်ား ဘုရင့္အနားမွာ ေတာ္ေကာက္ခံရ ၊ လာဘ္ထိုးခံရ၊ ဆက္သခံရ လို႔သာ ေရာက္လာရတာ… ဘာမွ,ကို နားလည္ေသးတာ မဟုတ္။

ဒီေတာ့လည္း …လူပ်ိဳေတာ္သား တခ်ိဳ႕နဲ႔ ၿငိစြန္းၾကတာေပါ့။ မင္းတုန္းမင္းႀကီး သိေတာ့ အမိန႔္ထုတ္လိုက္တယ္ “အေနာက္ေဆာင္သို႔ ကူးေသာ ေယာက္်ား ဟူသမွ် -တ္ေစ”….ဆိုၿပီး တစ္ခ်က္လႊတ္ အမိန္ေတာ္ ထုတ္ျပန္လိုက္တယ္။ အဲ့ဒိေနာက္ … လူပ်ိဳေတာ္သားေတြကလည္း ဘာရမလဲ မိန္းမလို ဝတ္ၿပီး အေနာက္ေဆာင္ကို ဝင္ၾက ထြက္ၾကသေပါ့။

မင္းတုန္းမင္းႀကီး သိသြားျပန္ေတာ့ အမိန႔္ထပ္,ထုတ္လိုက္တယ္။ အေနာက္ေဆာင္ အဝင္မွာ
သစ္သားေဘာင္ကို တန္းထိုးေစၿပီး “အေနာက္ေဆာင္ အဝင္ ၊ အထြက္ျပဳ သူဟူသမွ် ထို ေဘာင္တန္းမွ ေက်ာ္ခြ၍ ဝင္ေစထြက္ေစ”…ဆိုၿပီး အမိန႔္ထုတ္လိုက္ျပန္တယ္။

ေဘာင္တန္းအား …သင္းကြပ္ ( ဟိုအေစ့ အထုတ္ခံထားရေသာမင္းမႈထမ္း)ဓားထမ္း ႏွစ္ဦးမွ ေန႔ ညဥ့္မျပတ္ ခစား ထမ္း႐ြက္ေစပါတယ္။ေရွးတုန္းက အမ်ိဳးသမီးေတြ ဝတ္တဲ့ ထဘီ ဆိုတဲ့ဟာကလည္း ျဗန႔္ထဘီ(အကြင္းမဟုတ္)သိေတာ္မူတဲ့ အတိုင္းပဲ။ေဘာင္တန္းကို ခြေက်ာ္လိုက္တာနဲ႔ ဒူးအထက္ ေပါင္တြင္းသားကို လွစ္ကနဲ ျမင္ရသတဲ့။

ေရွးေခတ္ ေယာက္်ား ဆိုတာကလည္း ထိုးကြင္းမင္ေၾကာင္က ဒူးအထက္ ေပါင္တံတစ္ေလွ်ာက္
အျပည့္ထိုးထားရတာဆိုေတာ့ကား ေဘာင္တန္းကို ခြေက်ာ္လို႔ ေပါင္တြင္းသားကို လွစ္ကနဲ ျမင္ရတဲ့ခ်ိန္ ထိုးကြင္း မင္ေၾကာင္ ျမင္တာနဲ႔သင္းကြပ္ အေစာင့္မ်ားက ဖမ္းသတ္လိုက္ေရာ။

အဲသည္က အစျပဳ လို႔…အခ်င္းခ်င္းျပႆနာ တစ္စုံတစ္ရာတက္ၾကရင္…”ေဟ့ေကာင္….မင္း စကားေျပာတာ ၾကည့္ေျပာ””ေဘာင္ေက်ာ္ မလာနဲ႔…တန္းေက်ာ္ မလာနဲ႔””မင္း စကားေတြက ေဘာင္ေက်ာ္ေနၿပီ။ tay သြားမယ္။ ငါ့ ဘာမွတ္ေနလဲ” ဆိုတဲ့ စကားေပၚလာျပန္ေရာ။

အခ်စ္ဆိုတာကလည္း ခက္တယ္ ခိုးစားရတဲ့ အသီးက ပိုခ်ိဳ တယ္ဆိုတဲ့ စကားအခံက ရွိေနေလေတာ့
လူပ်ိဳေတာ္သားအခ်ိဳ႕ဟာ အေတာ္ ဒုကၡမ်ားကုန္တယ္။ မိန္းမလို ဝတ္ၿပီးေတာ့ အေနာက္ေဆာင္ကို
ဝင္လို႔ကလည္း မရေတာ့ဘူးေလ။ ဒါေပမဲ့…လူဆိုတာ ႀကံရင္း ေသရတယ္မို႔လား ေမာင္းမ ကိုယ္လုပ္ေတာ္ေတြ ေရခ်ိဳးေတာ့ နန္းေတာ္ေဆာင္ရဲ႕ ေျမာက္ဘက္မွာ ေျမာက္ဥယ်ာဥ္ေတာ္ကန္
ေတာင္ဘက္မွာ ဘုတ္တလုတ္ကန္ ရွိတယ္။

 

အဲသည္ကန္ေတြက အခုသာ ဘာမွ မရွိတာရယ္ ဘုရင္ေခတ္တုန္းက ပန္းမန္ဥယ်ာဥ္ေတြနဲ႔
အေတာ္ေလးသာယာဆိုပဲဗ်။ ကန္ထဲမွာကလည္း ၾကာမ်ိဳးစုံပန္း ေတြနဲ႔ ေဝဆာလွပၿပီးေနတာေပါ့။
အခုေျပာခ်င္တာက အဲသည္မွာ စတာပဲ။ ေမာင္းမ ကိုယ္လုပ္ေတာ္ေတြ ေရခ်ိဳးဆင္းခ်ိန္ နီးရင္ လူပ်ိဳေတာ္သားေတြက ေရကန္ထဲက ၾကာ႐ြက္ေတြ ေအာက္မွာ ပုန္းရင္း ေစာင့္ေနၾကရတယ္။

ေမာင္းမ ကိုယ္လုပ္ေတာ္ေတြက ၾကာ႐ြက္ေအာက္က ေစာင့္ေနဖို႔ေျပာလို႔မလြယ္လို႔ မ်က္ ေစာင္းကေလးထိုးၿပီး မ်က္ႏွာရိပ္ မ်က္ႏွာကဲနဲ႔ အခ်က္ျပတာကို “ၾကာၾကည့္ ၾကည့္တယ္”လို႔
ေျပာၾကတယ္။

ေမာင္းမေတြ ေရထဲဆင္းၿပီ ဆိုေတာ့မွ… ဆိုင္ရာ ဆိုင္ရာ ၾကာ႐ြက္ေအာက္မွာ ခိုၿပီး ခ်ိန္းေတြ႕ၾကရသေပါ့ေလ။ အဲသလို…အဲသလို ၾကာ႐ြက္ေအာက္မွာ ခိုၿပီး ခ်ိန္းေတြ႕ၾကရာကေနၿပီး ၾကာခို တယ္ ဆိုတဲ့ စကားလုံး ေပၚလာရတယ္။

အဲသလို ၾကာ႐ြက္ေလးေအာက္ ခိုရင္း ေမာင္းမေတြနဲ႔ ကူလီကူမာ စကားေတြ ဆိုၾကရာက..
“ၾကာကူလီ” ဆိုတဲ့ စကားလုံး ေပၚလာခဲ့ပါေၾကာင္းခင္မ်ာ..
Crd