အမြဲမှန်တဲ့ ဆရာမလေးစုစုစံက ဆောင်းတွင်းမှာ မိုးရွာအုံးမယ့်ဒေသတွခန့်မှန်းပေးလိုက်ပြီ

အမြဲမှန်တဲ့ ဆရာမလေးစုစုစံက ဆောင်းတွင်းမှာ မိုးရွာအုံးမယ့်ဒေသတွခန့်မှန်းပေးလိုက်ပြီ

December January February 2022/2023 Winter Season in Myanmar ်မႏၼာ့ေဆာင္းရာသီ ပုံမြႏ္ေဆာင္းပဲ်ဖစၸါလိမ့ၼယၼႏၲလာေတာင္ေ်ခရင္းမြာ ႏြင္းေျင႕ေေၾတဝ15/11/2022 နံနကၡင္းဆီးႏြင္းတို႔ေဝးမလႊင့ၼြိ ေေနရာင္်ခၫ္ေအ႐ြ႕အရပၠအႀကိဳဆိုက္ၿပီ

၂၀၂၂ႏိုင္ဝငာၻလ ၁၆ ရက္ေန႔နံနကၡင္း မႏၲလာေဆာင္းေအး်မသာယာပါလိမ့ၼယၼိဳးသတိ ေနာက္၂၄နာရီအၾတင္း တနသၤာရီတိုင္း ျမႏ္်ပၫၷယ္ ကရင္်ပၫၷယ္ ဧရာဝတီတိုင္း ရႏၠဳႏၲိဳင္း ပဲခူးတိုင္း

ကယား်ပၫၷယ္ ႐ြမ္း်ပၫၷယ္ေတာငၸိဳင္း ႐ြမ္း်ပၫၷယ္ေအ႐ြ႕ပိုင္း ေဒေသၾတမြာမိုးေၾတ႐ျာႏိုငၸါတယ္ ရက္ေဝးႀကိဳတငၡန႔ၼြႏ္းေပးၿပီး်ဖစ္သလိုရကၷီး update wearther forecast ခန႔ၼြႏ္းခ္ကၼ္ားကိုလၫ္း အခ္ိႏၷြင့ၱေ်ပးညီ ခန႔ၼြႏ္းေပးေနတာ်ဖစၸါတယ္

ရႏၠဳႏၲိဳင္း ဧရာဝတီတိုင္း ပဲခူးတိုင္း ျမႏ္်ပၫၷယ္ ကရင္်ပၫၷယ္ စပါးရိတ္သိမ္းေအ်ခာကႅြမ္းေနသူေၾတ အဆေငၼ်ပႏိုငၻဴးေနာ္ မိုးေၾတဆကၱိဳက္႐ြိတယ္ ရက္ေဝးလၫ္းႀကိဳတငၡန႔ၼြႏ္းေပးထားၿပီး်ဖစၸါတယ္ ေမပါ့ၾကပါနဲ႔

ေလစီးေၾတပို်မႏႅာပါတယ္ ထိုင္းပငႅယ္ေၾက႕မြ Low pressure မ္ားကပၸလီပငႅယ္်ပငၠိဳေလဦးစတင္ေရာက္႐ြိလာခဲ့ၿပီ်ဖစၸါတယ္ေနာက္ ၂၄နာရီအၾတင္း ေကာ့ေသာင္းၾကၽႏ္းစုမ္ားၿမိၾတၠၽႏ္းစုမ္ားမြာမိုးႀကီးေလထႏၷိုင္ၿပီး ေကာ့ေသာင္း ဘုတ္်ပင္းတနသၤာရီၿမိဳ႕ ၿမိတ္ ပုေလာပုေလာက္ သရက္ေခ္ာင္း ေလာင္းလုံ

ထားဝယ္ ေမာင္းမကႏ္ ကႏ္ေပါက္ ေရ်ဖဴ ေမတၱာၿမိဳ႕ ေရး လမိုင္းၿမိဳ႕ စကၥဲ ပင သံ်ဖဴဇရပ္ ကမာဝက္ က္ိဳကၡမီ မုဒုံ ေမာႅၿမိဳင္ က္ိဳေကၼရာ ဟသၤာၾကၽႏ္း ဘီလူးၾကၽႏ္းေခ္ာင္းဆုံ မုတၱမ

ဇင္းက္ိဳက္ ေပါင္ သထုံ ဘီးလင္း ၿမိဳေငၠလး ဘားအံ ေကာ့ကရိတ္ ်မဝတီ ေဒေသၾတမြာမိုးေၾတ႐ျာလာႏိုငၸါတယ္ ေနာက္ ၄၈နာရီအၾတင္း ဧရာဝတီတိုင္း ရႏၠဳႏၲိဳင္း ပဲခူးတိုင္း ကယား်ပၫၷယ္႐ြမ္း်ပၫၷယ္ေတာငၸိဳင္း႐ြမ္း်ပၫၷယ္ေအ႐ြ႕ပိုင္း ေဒေသၾတမြာလၫ္းမိုးေၾတ႐ျာလာႏိုငၸါတယ္

December January February 2022/2023 Winter Season in Myanmar ျမန္မာ့ေဆာင္းရာသီ ပုံမွန္ေဆာင္းပဲျဖစ္ပါလိမ့္မယ္မႏၲလာေတာင္ေျခရင္းမွာ ႏွင္းေငြ႕ေတြေဝ 15/11/2022 နံနက္ခင္းဆီးႏွင္းတို႔ေဝးမလႊင့္မွိ ေနေရာင္ျခည္အေရွ႕အရပ္ကအႀကိဳဆိုက္ၿပီ

၂၀၂၂ႏိုင္ဝင္ဘာလ ၁၆ ရက္ေန႔နံနက္ခင္း မႏၲလာေဆာင္းေအးျမသာယာပါလိမ့္မယ္မိုးသတိ ေနာက္၂၄နာရီအတြင္း တနသၤာရီတိုင္း မြန္ျပည္နယ္ ကရင္ျပည္နယ္ ဧရာဝတီတိုင္း ရန္ကုန္တိုင္း ပဲခူးတိုင္း

ကယားျပည္နယ္ ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္း ရွမ္းျပည္နယ္အေရွ႕ပိုင္း ေဒသေတြမွာမိုးေတြ႐ြာႏိုင္ပါတယ္ ရက္ေဝးႀကိဳတင္ခန႔္မွန္းေပးၿပီးျဖစ္သလိုရက္နီး update wearther forecast ခန႔္မွန္းခ်က္မ်ားကိုလည္း အခ်ိန္ႏွင့္တေျပးညီ ခန႔္မွန္းေပးေနတာျဖစ္ပါတယ္

ရန္ကုန္တိုင္း ဧရာဝတီတိုင္း ပဲခူးတိုင္း မြန္ျပည္နယ္ ကရင္ျပည္နယ္ စပါးရိတ္သိမ္းအေျခာက္လွမ္းေနသူေတြ အဆင္မေျပႏိုင္ဘူးေနာ္ မိုးေတြဆက္တိုက္ရွိတယ္ ရက္ေဝးလည္းႀကိဳတင္ခန႔္မွန္းေပးထားၿပီးျဖစ္ပါတယ္ မေပါ့ၾကပါနဲ႔

ေလစီးေတြပိုျမန္လာပါတယ္ ထိုင္းပင္လယ္ေကြ႕မွ Low pressure မ်ားကပၸလီပင္လယ္ျပင္ကိုေလဦးစတင္ေရာက္ရွိလာခဲ့ၿပီျဖစ္ပါတယ္ေနာက္ ၂၄နာရီအတြင္း ေကာ့ေသာင္းကြၽန္းစုမ်ားၿမိတ္ကြၽန္းစုမ်ားမွာမိုးႀကီးေလထန္ႏိုင္ၿပီး ေကာ့ေသာင္း ဘုတ္ျပင္းတနသၤာရီၿမိဳ႕ ၿမိတ္ ပုေလာပုေလာက္ သရက္ေခ်ာင္း ေလာင္းလုံ

ထားဝယ္ ေမာင္းမကန္ ကန္ေပါက္ ေရျဖဴ ေမတၱာၿမိဳ႕ ေရး လမိုင္းၿမိဳ႕ စက္စဲ ပင သံျဖဴဇရပ္ ကမာဝက္ က်ိဳက္ခမီ မုဒုံ ေမာ္လၿမိဳင္ က်ိဳက္မေရာ ဟသၤာကြၽန္း ဘီလူးကြၽန္းေခ်ာင္းဆုံ မုတၱမ

ဇင္းက်ိဳက္ ေပါင္ သထုံ ဘီးလင္း ၿမိဳင္ကေလး ဘားအံ ေကာ့ကရိတ္ ျမဝတီ ေဒသေတြမွာမိုးေတြ႐ြာလာႏိုင္ပါတယ္ ေနာက္ ၄၈နာရီအတြင္း ဧရာဝတီတိုင္း ရန္ကုန္တိုင္း ပဲခူးတိုင္း ကယားျပည္နယ္ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္းရွမ္းျပည္နယ္အေရွ႕ပိုင္း ေဒသေတြမွာလည္းမိုးေတြ႐ြာလာႏိုင္ပါတယ္

credit

unicode

အမြဲမှန်တဲ့ ဆရာမလေးစုစုစံက ဆောင်းတွင်းမှာ မိုးရွာအုံးမယ့်ဒေသတွခန့်မှန်းပေးလိုက်ပြီ

December January February 2022/2023 Winter Season in Myanmar ျမန္မာ့ေဆာင္းရာသီ ပုံမွန္ေဆာင္းပဲျဖစ္ပါလိမ့္မယ္မႏၲလာေတာင္ေျခရင္းမွာ ႏွင္းေငြ႕ေတြေဝ15/11/2022 နံနက္ခင္းဆီးႏွင္းတို႔ေဝးမလႊင့္မွိ ေနေရာင္ျခည္အေရွ႕အရပ္ကအႀကိဳဆိုက္ၿပီ

၂၀၂၂ႏိုင္ဝင္ဘာလ ၁၆ ရက္ေန႔နံနက္ခင္း မႏၲလာေဆာင္းေအးျမသာယာပါလိမ့္မယ္မိုးသတိ ေနာက္၂၄နာရီအတြင္း တနသၤာရီတိုင္း မြန္ျပည္နယ္ ကရင္ျပည္နယ္ ဧရာဝတီတိုင္း ရန္ကုန္တိုင္း ပဲခူးတိုင္း

ကယားျပည္နယ္ ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္း ရွမ္းျပည္နယ္အေရွ႕ပိုင္း ေဒသေတြမွာမိုးေတြ႐ြာႏိုင္ပါတယ္ ရက္ေဝးႀကိဳတင္ခန႔္မွန္းေပးၿပီးျဖစ္သလိုရက္နီး update wearther forecast ခန႔္မွန္းခ်က္မ်ားကိုလည္း အခ်ိန္ႏွင့္တေျပးညီ ခန႔္မွန္းေပးေနတာျဖစ္ပါတယ္

ရန္ကုန္တိုင္း ဧရာဝတီတိုင္း ပဲခူးတိုင္း မြန္ျပည္နယ္ ကရင္ျပည္နယ္ စပါးရိတ္သိမ္းအေျခာက္လွမ္းေနသူေတြ အဆင္မေျပႏိုင္ဘူးေနာ္ မိုးေတြဆက္တိုက္ရွိတယ္ ရက္ေဝးလည္းႀကိဳတင္ခန႔္မွန္းေပးထားၿပီးျဖစ္ပါတယ္ မေပါ့ၾကပါနဲ႔

ေလစီးေတြပိုျမန္လာပါတယ္ ထိုင္းပင္လယ္ေကြ႕မွ Low pressure မ်ားကပၸလီပင္လယ္ျပင္ကိုေလဦးစတင္ေရာက္ရွိလာခဲ့ၿပီျဖစ္ပါတယ္ေနာက္ ၂၄နာရီအတြင္း ေကာ့ေသာင္းကြၽန္းစုမ်ားၿမိတ္ကြၽန္းစုမ်ားမွာမိုးႀကီးေလထန္ႏိုင္ၿပီး ေကာ့ေသာင္း ဘုတ္ျပင္းတနသၤာရီၿမိဳ႕ ၿမိတ္ ပုေလာပုေလာက္ သရက္ေခ်ာင္း ေလာင္းလုံ

ထားဝယ္ ေမာင္းမကန္ ကန္ေပါက္ ေရျဖဴ ေမတၱာၿမိဳ႕ ေရး လမိုင္းၿမိဳ႕ စက္စဲ ပင သံျဖဴဇရပ္ ကမာဝက္ က်ိဳက္ခမီ မုဒုံ ေမာ္လၿမိဳင္ က်ိဳက္မေရာ ဟသၤာကြၽန္း ဘီလူးကြၽန္းေခ်ာင္းဆုံ မုတၱမ

ဇင္းက်ိဳက္ ေပါင္ သထုံ ဘီးလင္း ၿမိဳင္ကေလး ဘားအံ ေကာ့ကရိတ္ ျမဝတီ ေဒသေတြမွာမိုးေတြ႐ြာလာႏိုင္ပါတယ္ ေနာက္ ၄၈နာရီအတြင္း ဧရာဝတီတိုင္း ရန္ကုန္တိုင္း ပဲခူးတိုင္း ကယားျပည္နယ္ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္းရွမ္းျပည္နယ္အေရွ႕ပိုင္း ေဒသေတြမွာလည္းမိုးေတြ႐ြာလာႏိုင္ပါတယ္

December January February 2022/2023 Winter Season in Myanmar မြန်မာ့ဆောင်းရာသီ ပုံမှန်ဆောင်းပဲဖြစ်ပါလိမ့်မယ်မန္တလာတောင်ခြေရင်းမှာ နှင်းငွေ့တွေဝေ 15/11/2022 နံနက်ခင်းဆီးနှင်းတို့ဝေးမလွှင့်မှိ နေရောင်ခြည်အရှေ့အရပ်ကအကြိုဆိုက်ပြီ

၂၀၂၂နိုင်ဝင်ဘာလ ၁၆ ရက်နေ့နံနက်ခင်း မန္တလာဆောင်းအေးမြသာယာပါလိမ့်မယ်မိုးသတိ နောက်၂၄နာရီအတွင်း တနင်္သာရီတိုင်း မွန်ပြည်နယ် ကရင်ပြည်နယ် ဧရာဝတီတိုင်း ရန်ကုန်တိုင်း ပဲခူးတိုင်း

ကယားပြည်နယ် ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်း ရှမ်းပြည်နယ်အရှေ့ပိုင်း ဒေသတွေမှာမိုးတွေရွာနိုင်ပါတယ် ရက်ဝေးကြိုတင်ခန့်မှန်းပေးပြီးဖြစ်သလိုရက်နီး update wearther forecast ခန့်မှန်းချက်များကိုလည်း အချိန်နှင့်တပြေးညီ ခန့်မှန်းပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်

ရန်ကုန်တိုင်း ဧရာဝတီတိုင်း ပဲခူးတိုင်း မွန်ပြည်နယ် ကရင်ပြည်နယ် စပါးရိတ်သိမ်းအခြောက်လှမ်းနေသူတွေ အဆင်မပြေနိုင်ဘူးနော် မိုးတွေဆက်တိုက်ရှိတယ် ရက်ဝေးလည်းကြိုတင်ခန့်မှန်းပေးထားပြီးဖြစ်ပါတယ် မပေါ့ကြပါနဲ့

လေစီးတွေပိုမြန်လာပါတယ် ထိုင်းပင်လယ်ကွေ့မှ Low pressure များကပ္ပလီပင်လယ်ပြင်ကိုလေဦးစတင်ရောက်ရှိလာခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်နောက် ၂၄နာရီအတွင်း ကော့သောင်းကျွန်းစုများမြိတ်ကျွန်းစုများမှာမိုးကြီးလေထန်နိုင်ပြီး ကော့သောင်း ဘုတ်ပြင်းတနင်္သာရီမြို့ မြိတ် ပုလောပုလောက် သရက်ချောင်း လောင်းလုံ

ထားဝယ် မောင်းမကန် ကန်ပေါက် ရေဖြူ မေတ္တာမြို့ ရေး လမိုင်းမြို့ စက်စဲ ပင သံဖြူဇရပ် ကမာဝက် ကျိုက်ခမီ မုဒုံ မော်လမြိုင် ကျိုက်မရော ဟင်္သာကျွန်း ဘီလူးကျွန်းချောင်းဆုံ မုတ္တမ

ဇင်းကျိုက် ပေါင် သထုံ ဘီးလင်း မြိုင်ကလေး ဘားအံ ကော့ကရိတ် မြဝတီ ဒေသတွေမှာမိုးတွေရွာလာနိုင်ပါတယ် နောက် ၄၈နာရီအတွင်း ဧရာဝတီတိုင်း ရန်ကုန်တိုင်း ပဲခူးတိုင်း ကယားပြည်နယ်ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းရှမ်းပြည်နယ်အရှေ့ပိုင်း ဒေသတွေမှာလည်းမိုးတွေရွာလာနိုင်ပါတယ်

credit