၃၆ ႏွစ္ခန႔္ ေပါင္းသင္းခဲ့သည့္ ဦးေမာင္ေမာင္ေက်ာ္ႏွင့္ ကြာရွင္းေၾကာင္း သ႐ုပ္ေဆာင္ မို႔မို႔ျမင့္ေအာင္ ေၾကညာ

၃၆ ႏွစ္ခန႔္ ေပါင္းသင္းခဲ့သည့္ ဦးေမာင္ေမာင္ေက်ာ္ႏွင့္ ကြာရွင္းေၾကာင္း သ႐ုပ္ေဆာင္ မို႔မို႔ျမင့္ေအာင္ ေၾကညာ

ေငြေၾကးအရႈပ္အရွင္းမ်ား ျပဳလုပ္ေသာေၾကာင့္ ၁၉၈၇ ခုႏွစ္မွစတင္ၿပီး အၾကင္လင္မယားအျဖစ္ ေပါင္းသင္းခဲ့သည့္ ဦးေမာင္ေမာင္ေက်ာ္ႏွင့္ သ႐ုပ္ေဆာင္ မိုမိုျမင့္ေအာင္တို႔

ႏိုဝင္ဘာ ၂၄ ရက္က ႏွစ္ဦးသေဘာတူကြာရွင္းလိုက္ၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း သ႐ုပ္ေဆာင္ မို႔မို႔ျမင့္ေအာင္က ယေန႔တြင္ ေၾကညာထားသည္။

အဆိုပါ ကြာရွင္းမႈကို လသာၿမိဳ႕နယ္ရွိ အမွတ္ ၂ စည္ပင္သာယာ တရား႐ုံး ၿမိဳ႕နယ္တရားသူႀကီး ေရွ႕ေမွာက္တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ၿပီး

ထိုသို႔ ကြာရွင္းရျခင္းမွာ ဦးေမာင္ေမာင္ေက်ာ္က သ႐ုပ္ေဆာင္ မို႔မို႔ျမင့္ေအာင္ ခြင့္လႊတ္ႏိုင္မႈ မရွိသည့္ ေငြေၾကးအရႈပ္အရွင္းမ်ားကို အႀကိမ္ႀကိမ္က်ဳးလြန္ျခင္းေၾကာင့္

ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း သ႐ုပ္ေဆာင္ မို႔မို႔ျမင့္ေအာင္က ယေန႔ထုတ္ႏိုင္ငံပိုင္ သတင္းစာမ်ားတြင္ သူမ၏ တရားလႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေန ေဒၚေမသြယ္တင္လတ္မွတစ္ဆင့္ အမ်ားသိေစရန္ေၾကညာထားသည္။

သ႐ုပ္ေဆာင္ မို႔မို႔ျမင့္ေအာင္၏ ေၾကညာခ်က္တြင္ ကြၽႏ္ုပ္မိတ္ေဆြ ေဒၚမို႔မို႔ျမင့္ေအာင္ ၁၂/တမန (ႏိုင္) ၀၆၁၇၀၀ ႏွင့္ ဦးေမာင္ေမာင္ေက်ာ္ ၁၂/တမန (ႏိုင္) ၀၆၁၆၉၉ တို႔သည္

၁၇-၂-၁၉၈၇ ေန႔မွ စ၍ တရားဝင္အၾကင္လင္မယားအျဖစ္ ေပါင္းသင္းခဲ့ပါသည္။

ကြၽႏ္ုပ္ မိတ္ေဆြ ေဒၚမိုမိုျမင့္ေအာင္သည္ ခင္ပြန္းသည္အား မယားဝတၱရားႏွင့္အညီ ျပဳစုေပးခဲ့ပါသည္။

သို႔ေသာ္ ဦးေမာင္ေမာင္ေက်ာ္သည္ ကြၽႏ္ုပ္မိတ္ေဆြ ေဒၚမို႔မို႔ျမင့္ေအာင္ လုံးဝ သေဘာတူသိရွိျခင္း မရွိေသာ ေငြေၾကးအရႈပ္အရွင္းမ်ား အႀကိမ္ႀကိမ္က်ဴးလြန္ထားေၾကာင္း

သိရွိေသာအခါ ကြၽႏ္ုပ္မိတ္ေဆြမွ လက္ခံခြင့္လႊတ္ႏိုင္စြမ္း မရွိပါ၍ ႏွစ္ဦးသေဘာတူညီခ်က္အရ ၂၄-၁၁-၂၀၂၂ ေန႔၌ ၿမိဳ႕နယ္တရားသူႀကီး

အမွတ္ ၂ စည္ပင္သာယာ တရား႐ုံး လသာၿမိဳ႕နယ္ တြင္ တရားဝင္ကြာရွင္းၿပီး ျဖစ္ပါသည္။

သို႔ပါ၍ ေပါင္းသင္းစဥ္ ကာလအတြင္း ကြၽႏ္ုပ္မိတ္ေဆြ ေဒၚမို႔မို႔ျမင့္ေအာင္ သိရွိသေဘာတူျခင္း မရွိေသာ ဦးေမာင္ေမာင္ ေက်ာ္က်ဴးလြန္ခဲ့ေသာ

ေငြေၾကး အရႈပ္အရွင္းမ်ားႏွင့္ ကြာရွင္းၿပီးေနာက္ပိုင္း ထပ္မံက်ဴးလြန္ခဲ့ပါက ယင္းေငြေၾကး ကိစၥရပ္မ်ားအား ကြၽႏ္ုပ္မိတ္ေဆြ ေဒၚမို႔မို႔ျမင့္ေအာင္တြင္

လုံးဝ တာဝန္မရွိပါသျဖင့္ ေျဖရွင္းေဆာင္႐ြက္ေပးမည္ မဟုတ္ပါေၾကာင္း သက္ဆိုင္သူမ်ားႏွင့္ အမ်ားသိေစရန္ ေၾကညာအပ္ပါသည္။

ေမးျမန္းစုံစမ္းျခင္း သည္းခံပါ ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*