သာေကတၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္ ၂၉ အေျခခံမူလတန္းေက်ာင္းတြင္ အစာအဆိပ္သင့္ၿပီး ကေလး ၆၀ ေက်ာ္ See More…

သာေကတၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္ ၂၉ အေျခခံမူလတန္းေက်ာင္းတြင္ အစာအဆိပ္သင့္ၿပီး ကေလး ၆၀ ေက်ာ္ See More…

သာေကတၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္ ၂၉ အေျခခံမူလတန္းေက်ာင္းႏွင့္ ဒဂုံဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕နယ္ ၆၇ ရပ္ကြက္တြင္

အစာဆိပ္သင့္မႈ ျဖစ္ပြားၿပီး ကေလး ၆၀ ဦးေက်ာ္ ေဆး႐ုံမ်ားသို႔ ပို႔ေဆာင္ထားရပါသည္။

သာေကတၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္ ၂၉ အေျခခံမူလတန္းေက်ာင္းႏွင့္ ဒဂုံဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕နယ္ ၆၇ ရပ္ကြက္တြင္

ႏိုဝင္ဘာ ၂ ရက္ ေန႔လည္ ၁၂ နာရီခန႔္က စာဆိပ္သင့္မႈ ျဖစ္ပြားၿပီး ကေလး ၆၀ ဦးေက်ာ္

ေဆး႐ုံမ်ားသို႔ ပို႔ေဆာင္ထားရေၾကာင္း လူမႈကူညီေရး အသင္းမ်ားထံမွ သိရသည္။

သာေကတၿမိဳ႕နယ္ ၁၀ ေျမာက္ရပ္ကြက္ လယ္ယာ ၁ လမ္းရွိ အမွတ္ ၂၉ မူလတန္းေက်ာင္းတြင္

အလႉရွင္က ၾကာဇံေၾကာ္ လာေရာက္လႉဒါန္းခဲ့ေၾကာင္း ယင္းေနာက္ ေက်ာင္းသား ကေလးငယ္မ်ား

စားေသာက္ရာမွ အစာဆိပ္သင့္လကၡဏာမ်ား ျဖစ္ေပၚခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

သာေကတၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္ ၂၉ အေျခခံမူလတန္းေက်ာင္းႏွင့္ ဒဂုံဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕နယ္ ၆၇ ရပ္ကြက္တြင္

အစာဆိပ္သင့္မႈ ျဖစ္ပြားၿပီး ကေလး ၆၀ ဦးေက်ာ္ ေဆး႐ုံမ်ားသို႔ ပို႔ေဆာင္ထားရပါသည္။

သာေကတၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္ ၂၉ အေျခခံမူလတန္းေက်ာင္းႏွင့္ ဒဂုံဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕နယ္ ၆၇ ရပ္ကြက္တြင္

ႏိုဝင္ဘာ ၂ ရက္ ေန႔လည္ ၁၂ နာရီခန႔္က စာဆိပ္သင့္မႈ ျဖစ္ပြားၿပီး ကေလး ၆၀ ဦးေက်ာ္

ေဆး႐ုံမ်ားသို႔ ပို႔ေဆာင္ထားရေၾကာင္း လူမႈကူညီေရး အသင္းမ်ားထံမွ သိရသည္။

သာေကတၿမိဳ႕နယ္ ၁၀ ေျမာက္ရပ္ကြက္ လယ္ယာ ၁ လမ္းရွိ အမွတ္ ၂၉ မူလတန္းေက်ာင္းတြင္

အလႉရွင္က ၾကာဇံေၾကာ္ လာေရာက္လႉဒါန္းခဲ့ေၾကာင္း ယင္းေနာက္ ေက်ာင္းသား ကေလးငယ္မ်ား

စားေသာက္ရာမွ အစာဆိပ္သင့္လကၡဏာမ်ား ျဖစ္ေပၚခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

Credit

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*