စစ္ကိုင္း ျပတ္ေ႐ြ႕အေၾကာင္း

စစ္ကိုင္း ျပတ္ေ႐ြ႕အေၾကာင္း

ဘူမိေဗဒစစ္ကိုင္းျပတ္ေ႐ြ႕အေၾကာင္းတေစ့တေစာင္း

ကြၽန္ေတာ္တို႔ေနထိုင္ရာကမာၻႀကီး၏ေျမမ်က္ႏွာျပင္သည္တည္ၿငိမ္သည္ဟုထင္ရ ေသာ္လည္းအစဥ္မျပတ္ေ႐ြ႕လ်ားလ်က္ရွိသည္။ဆိုလိုသည္မွာကမာၻ႔အတြင္းပိုင္းရွိေခ်ာ္ရည္မ်ားကမာၻ႔အျပင္ဖက္ေျမမ်က္ႏွာျပင္ေပၚသို႔အစဥ္မျပတ္တိုးဝင္မႈမ်ားေၾကာင့္ကမာၻေျမထုခ်ပ္ႀကီးမ်ား(tectonic plates)တျဖည္းျဖည္းေ႐ြ႕သြားေနျခင္းကိုဆိုလိုသည္။

ထိုကဲ့သိုေျမထုခ်ပ္ႀကီးမ်ားေ႐ြ႕ေနရာမွတစ္ခုႏွင့္တစ္ခုေတြ႕ဆုံက်ေသာအခါပြတ္တိုက္မႈမ်ားျဖစ္ေပၚၿပီးေျမမ်က္ႏွာသြင္ျပင္သည္လည္းေျပာင္းလဲမႈမ်ားျဖစ္ေပၚသြားသည္။ ကမာၻေျမမ်က္ႏွာသြင္ျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားအနက္ျပတ္ေ႐ြ႕မ်ား(faults)သည္လည္းတစ္ခုအပါအဝင္ျဖစ္သည္။

ျပတ္ေ႐ြ႕မ်ားသည္အက္ကြဲေၾကာင္းတစ္ခုအတိုင္းေျမသားထုက်ိဳးျပတ္ကာတစ္ဖက္တစ္ခ်က္ရွိေက်ာက္မ်ားေ႐ြ႕သြားေသာေၾကာင့္ျဖစ္ေပၚၾကသည္။ျပတ္ေ႐ြ႕ဟုဆိုရာတြင္ကြၽန္ေတာ္တို႔ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ေတာင္ဘက္သို႔ေ႐ြ႕လ်ားေနေသာIndia plate ႏွင့္ Eurasian plateတို႔ႏွစ္ခုေတ့ဆက္မႈေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚေနေသာ စစ္ကိုင္းျပတ္ေ႐ြ႕ႀကီး(Sagaing fault)တစ္ခုရွိသည္။

ဤစစ္ကိုင္းျပတ္ေ႐ြ႕ကို၁၉၆၀တြင္ပညာရွင္အခ်ိဳ႕မွစစ္ကိုင္းတြင္ေလ့လာခဲ့ၿပီးအေသးစားသာမန္ျပတ္ေ႐ြ႕ဟုထင္ခဲ့ေသာ္လည္း၁၉၆၉ခုႏွစ္တြင္အေမရိကန္ႏိုင္ငံမွဘူမိေဗဒ ေဒါက္တာဘြဲ႕ရေဒါက္တာဦးဝင္းေဆြကေသခ်ာသုေသသနျပဳေလ့လာခဲ့ေသာအခါစစ္ကိုင္းျပတ္ေ႐ြ႕သည္သာမန္အေသးစားျပတ္ေ႐ြ႕တစ္ခုမဟုတ္ဘဲကီလိုမီတာ၁၂၀၀ ေက်ာ္ရွည္လ်ားၿပီးျမန္မာႏိုင္ငံေတာင္ႏွင့္ေျမာက္လားရာအတိုင္းအလယ္ကပိုင္းထားသည္ဟုသိခဲ့ၾကသည္။

ဤျပတ္ေ႐ြ႕သည္ေျမာက္ဘက္တိဘက္ကုန္းျမင့္ဟူးေကာင္းခ်ိဳင့္ဝွမ္းမွစတင္ၿပီးအိႏၵိယအထိရွည္လ်ားကာျမန္မာႏိုင္ငံေတာက္ေလ်ာက္ဝင္လာၿပီး မိုးေကာင္း၊မိုးမိတ္၊စစ္ကိုင္း၊အင္းဝ၊မႏၲေလး၊ေပ်ာ္ဘြယ္၊မိတၳီလာ၊ျမစ္သား၊ေတာင္ငူ၊ပဲခူး၊သုံးခြစေသာၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားကိုျဖတ္ၿပီးျမစ္ဝကြၽန္းေပၚကေနေတာင္ဘက္ကပၸလီပင္လယ္အိႏၵိယသမုဒၵရာထဲ စိုက္ဝင္သြားသည္။

စစ္ကိုင္းျပတ္ေ႐ြ႕သည္အလ်ားလိုက္ျပတ္ေ႐ြ႕(Strike-Slip fault)အမ်ိဳးအစားျဖစ္သည္။အတိအက်ျဖင့္ဆိုေသာ္လက္ယာအလ်ားလိုက္ျပတ္ေ႐ြ႕(right-lateral strike-slip fault)ျဖစ္သည္။

အလ်ားလိုက္ျပတ္ေ႐ြ႕(Strike slip fault)ဆိုသည္မွာေျမထုခ်ပ္ႏွစ္ခုသည္ေဒါင္လိုက္အေ႐ြ႕ႀကီးႀကီးမားမားမရွိပဲတစ္ခုကိုတစ္ခုေဘးတိုက္ေ႐ြ႕လ်ားသြားျခင္းျဖစ္သည္။စစ္ကိုင္းျပတ္ေ႐ြ႕ႀကီး သည္ပ်မ္းမွ်အားျဖင့္ႏွစ္စဥ္၁၈-၂၀မီလိမီတာေ႐ြ႕လ်ားၿပီးႀကီးမားေသာသက္ရွိျပတ္ေ႐ြ႕တစ္ခုလည္းျဖစ္သည္။

စစ္ကိုင္းျပတ္ေ႐ြ႕တေလွ်ာက္လႈပ္ရွားခဲ့ေသာအခ်ိန္ႏွင့္ေနရာမ်ား

စစ္ကိုင္းျပတ္ေ႐ြ႕ေၾကာင့္ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္သတၱဳ႐ိုင္းတြင္းထြက္မ်ားမ်ားစြာျဖစ္တည္ေနေသာ္လည္းထိုျပတ္ေ႐ြ႕ေၾကာင့္ပင္ဘဘာဝေဘးအႏၲရာယ္မ်ားျဖစ္ေပၚျခင္း အထူးသျဖင့္ငလ်င္လႈပ္ခတ္ျခင္းမ်ားျဖစ္ေပၚလာႏိုင္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္လႈပ္ခတ္ခဲ့ေသာပဲခူးငလ်င္၊ပုဂံငလ်င္၊အင္းဝငလ်င္စသည့္ အင္အားႀကီးငလ်င္မ်ားမွာစစ္ကိုင္းျပတ္ေ႐ြ႕ႀကီး၏ေ႐ြ႕လ်ားမႈမ်ားေၾကာင့္ျဖစ္ေပၚခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ဤငလ်င္မ်ားေၾကာင့္ အသက္ေပါင္းမ်ားစြာေသဆုံးခဲ့ရၿပီး၊ ေစတီပုထိုးမ်ား၊ အေဆာက္အဦးမ်ားလည္း မ်ားစြာပ်က္စီးခဲ့ရသည္။

အခ်ိဳ႕ပညာရွင္မ်ားက ႏွစ္ရွစ္ဆယ္မွႏွစ္တစ္ရာၾကား စစ္ကိုင္းျပတ္ေ႐ြ႕၏ ေ႐ြ႕လ်ားမႈေၾကာင့္ အင္အားႀကီးငလ်င္တစ္ခုျဖစ္လာႏိုင္သည္ဟုယူဆၾကသည္။အေၾကာင္းကား ယခင္အေထာက္အထားအရ ၁၈၃၀တြင္စစ္ကိုင္းျပတ္ေ႐ြ႕ေၾကာင့္ ပဲခူးတြင္အင္အားႀကီးငလ်င္တစ္ခုလႈပ္ခတ္ခဲ့ၿပီးေနာက္ႏွစ္တစ္ရာ၁၉၃၀ခုႏွစ္တြင္ေ႐ႊေမာ္ေဓာ ေစတီေတာ္ႀကီးစိန္ဖူးေတာ္ေျမခသည့္အထိ ျပင္းထန္ေသာငလ်င္လႈပ္ခတ္ခဲ့ျပန္သည္။

ဤအေျခအေနကိုၾကည့္၍ ပညာရွင္မ်ားက ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အင္အားႀကီးငလ်င္မ်ား မလႈပ္ခတ္သည္မွာ ႏွစ္ေပါင္း ၈၀ မွ ၉၀ နီးပါး ရွိလာၿပီျဖစ္၍ စစ္ကိုင္းျပတ္ေ႐ြ႕ တေလ်ာက္တြင္ ေနထိုင္ၾကေသာ လူမ်ားအားလုံး သတိထားၾကရန္ ေျပာဆိုထားသည္။ထိုေၾကာင့္သက္ရွိျပတ္ေ႐ြ႕ႀကီးရွိေနေသာကြၽန္ေတာ္တို႔ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္မ်ားထဲမွတစ္ခုျဖစ္ေသာအခ်ိန္မေ႐ြးျဖစ္ႏိုင္ေသာငလ်င္အႏၲရာယ္ကိုလည္းသတိျပဳၾကရန္တိုက္တြန္းရင္းကြၽန္ေတာ့စာတမ္းေလးကိုနိဂုံးခ်ဳပ္အပ္ပါသည္။

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*