အသားလှုပ်၊လက်ဝဲ လက်ယာမဟုတ်သော အသားလှုပ်နိမိတ် အဟောများ

Unicode

အသားလှုပ်၊လက်ဝဲ လက်ယာမဟုတ်သော အသားလှုပ်နိမိတ် အဟောများ

၁။ ကျောကုန်းလှုပ်မူ အဝတ်ရမည်။

၂။ ကိုယ်လှုပ်မူ မယားနှင့်အတူ စကားဆိုရမည်။

၃။ ခါးလှုပ်မူ ဥစ္စာပျောက်မည်။

၄။ ချက်လှုပ်မူ နှစ်လိုဖွယ်သော ဥစ္စာ ရမည်။

၅။ထိပ်လှုပ်မူ မင်းပူဇော်ခံရမည်။

၆။ နှာခေါင်းလှုပ်မူ ချစ်သူများမည်။

၇။ နှလုံးသားလှုပ်မူ ခင်ပွန်းကောင်းတစ်ယောက် ဥစ္စာပေးလာမည်။

၈။ မေးဖျားလှုပ်မူ အချင်းများမည်။

၉။ လည်ပင်းလှုပ်မူ တန်ဆာဆင်ရမည်

၁၀။ အထက်နှုတ်ခန်းလှုပ်မူ ရန်ဖြစ်မည်။

၁၁။ အောက်နှုတ်ခန်းလှုပ်မူ အဝေးစကားပြောကြားရမည်။

၁၂။ အင်္ဂါဇာတ်လှုပ်မူ မယားနှင့်စကားများမည်။ ဥစ္စာရမည်။

၁၃။ ဦးခေါင်းလှုပ်မူ ကျွန်ဖြစ်မည်။

၁၄။ ဦးရေလှုပ်မူ နာဖျားမည်။

….. လက်ယာ အသားလှုပ်နိမိတ်အဟော

၁။ လက်ယာ ဦးကင်းလှုပ်မူ လာဘ်ရမည်။

၂။လက်ယာ မျက်ခုံးလှုပ်မူ လာဘ်ရမည်။ ခင်ပွန်းပူဇော်မည်။

၃။ လက်ယာအောက်မျက်ခမ်း လှုပ်မူ ချစ်သူတွေ့မည်

၄။ လက်ယာနား လှုပ်မူမျက်လိုရမည်။ မိန်းမ မကောင်းကြံခြင်းခံရမည်။

၅။ လက်ယာနှုတ်ခမ်းလှုပ်မူ ချစ်သူနှင့် စကားပြောရမည်။

၆။ လက်ယာပါးလှုပ်မူ ချစ်သူကို တွေ့ရမည်။

၇။ လက်ယာလက်ပြင်လှုပ်မူ ထင်ရှားမည်။

၈။ လက်ယာပခုံးလှုပ်မူ မိန်းမကောင်းရမည်

၉။ လက်ယာချိုင်းလှုပ်မူ ချမ်းသာမည်။

၁၀။ လက်ယာလက်ရုံးလှုပ်မူ ခင်ပွန်းကောင်းတွေ့မည်။

၁၁။ လက်ယာလက်ရုံးလှုပ်မူ အဝတ်အစားရမည်။အကြံအစည်ပြီးမည်။

၁၂။ လက်ယာရင်ဘက်လှုပ်မူ ကောင်းမည်။

၁၃။ လက်ယာနို့လှုပ်မူ လာဘ်ရမည်။

၁၄။ လက်ယာနံစောင်းလှုပ်မူ ပူဇော်ခံရမည်။

၁၅။ လက်ယာခါးလှုပ်မူ အဆွေခင်ပွန်း ထံမှ ဥစ္စာရမည်။

၁၆။ လက်ယာဝမ်းပျဉ်းလှုပ်မူ အစားကောင်း စားရမည်

၁၇။ လက်ယာဦးစက်လှုပ်မူ ပူဇော်ခံရမည်။

၁၈။ လက်ယာလက်သန်းလှုပ်မူ အမိမျက်မည်။

၁၉။ လက်ယာပေါင်သားလှုပ်မူ လိုရာ ပြည့်စုံမည်။ မယားရမည်။

၂၀။ လက်ယာပုဆစ်ခ၏လှုပ်မူ ချစ်သူတွေ့မည်။

၂၁။ လက်ယာမြင်းခေါင်းလှုပ်မူ ချစ်သူတွေ့မည်။

၂၂။ လက်ယာခြေဖဝါးလှုပ်မူ ခရီးသွားရမည်

….. လက်ဝဲအသားလှုပ်နိမိတ်အဟော ….

၁။ လက်ဝဲဦးကင်းလှုပ်မူ မကောင်းသတင်းကြားရမည်။

၂။ လက်ဝဲမျက်ခုံးလှုပ်မူ ကြံတိုင်းပြီးမည်။ မိတ်ဆွေကောင်းတွေ့မည်။

၃။ လက်ဝဲအောက်မျက်ခမ်းလှုပ်မူ ငိုရမည်။

၄။ လက်ဝဲနားလှုပ်မူ လာဘ်ရမည်။ သူ နှစ်လိုမည်။

၅။ လက်ဝဲပါးလှုပ်မူ ရွှေငွေရမည်

၆။ လက်ဝဲနှုတ်ခမ်းလှုပ်မူ အဝေးစကားကြားရမည်။ မျက်လိုရမည်။

၇။ လက်ဝဲပခုံးလှုပ်မူ ဥစ္စာပို့လာမည်။ အစားပေါမည်။ မျက်လိုရမည်။

၈။ လက်ဝဲချိုင်းလှုပ်မူ ဥစ္စာပေးလာမည်။

၉။ လက်ဝဲလက်ဝါးလှုပ်မူ အမှုအောင်မည်။

၁၀။ လက်ဝဲရင်ဘက်လှုပ်မူ အပူရှိမည်

၁၁။ လက်ဝဲနို့လှုပ်မူ မိတ်ဆွေတွေ့ရမည်။

၁၂။ လက်ဝဲနံတောင်းလှုပ်မူ မင်းပူဇော်ခံရမည်။

၁၃။ လက်ဝဲခါးလှုပ်မူ ဥစ္စာပျောက်မည်

၁၄။ လက်ဝဲဝမ်းပျဉ်းလှုပ်မူ လာဘ်ရမည်။

၁၅။ လက်ဝဲဆီးစက်လှုပ်မူ အမိမျက်မည်။

၁၆။ လက်ဝဲတင်သားလှုပ်မူ အိမ်တွင်းသူနှင့် မျက်လိုရမည်။

၁၇။ လက်ဝဲမြင်းခေါင်းလှုပ်မူ မိန်းမနှင့် မျက်လိုရမည်။

၁၈။ လက်ဝဲဒူးဆစ်လှုပ်မူ သူ ကြံစည်မည်

၁၉။ လက်ဝဲဖဝါးလှုပ်မူ ထဘီဝတ်ချမ်းသာမည်။

Credit to Bees

Zawgyi

အသားလှုပ်၊လက်ဝဲ လက်ယာမဟုတ်သော အသားလှုပ်နိမိတ် အဟောများ

၁။ ကျောကုန်းလှုပ်မူ အဝတ်ရမည်။

၂။ ကိုယ်လှုပ်မူ မယားနှင့်အတူ စကားဆိုရမည်။

၃။ ခါးလှုပ်မူ ဥစ္စာပျောက်မည်။

၄။ ချက်လှုပ်မူ နှစ်လိုဖွယ်သော ဥစ္စာ ရမည်။

၅။ထိပ်လှုပ်မူ မင်းပူဇော်ခံရမည်။

၆။ နှာခေါင်းလှုပ်မူ ချစ်သူများမည်။

၇။ နှလုံးသားလှုပ်မူ ခင်ပွန်းကောင်းတစ်ယောက် ဥစ္စာပေးလာမည်။

၈။ မေးဖျားလှုပ်မူ အချင်းများမည်။

၉။ လည်ပင်းလှုပ်မူ တန်ဆာဆင်ရမည်

၁၀။ အထက်နှုတ်ခန်းလှုပ်မူ ရန်ဖြစ်မည်။

၁၁။ အောက်နှုတ်ခန်းလှုပ်မူ အဝေးစကားပြောကြားရမည်။

၁၂။ အင်္ဂါဇာတ်လှုပ်မူ မယားနှင့်စကားများမည်။ ဥစ္စာရမည်။

၁၃။ ဦးခေါင်းလှုပ်မူ ကျွန်ဖြစ်မည်။

၁၄။ ဦးရေလှုပ်မူ နာဖျားမည်။

….. လက်ယာ အသားလှုပ်နိမိတ်အဟော

၁။ လက်ယာ ဦးကင်းလှုပ်မူ လာဘ်ရမည်။

၂။လက်ယာ မျက်ခုံးလှုပ်မူ လာဘ်ရမည်။ ခင်ပွန်းပူဇော်မည်။

၃။ လက်ယာအောက်မျက်ခမ်း လှုပ်မူ ချစ်သူတွေ့မည်

၄။ လက်ယာနား လှုပ်မူမျက်လိုရမည်။ မိန်းမ မကောင်းကြံခြင်းခံရမည်။

၅။ လက်ယာနှုတ်ခမ်းလှုပ်မူ ချစ်သူနှင့် စကားပြောရမည်။

၆။ လက်ယာပါးလှုပ်မူ ချစ်သူကို တွေ့ရမည်။

၇။ လက်ယာလက်ပြင်လှုပ်မူ ထင်ရှားမည်။

၈။ လက်ယာပခုံးလှုပ်မူ မိန်းမကောင်းရမည်

၉။ လက်ယာချိုင်းလှုပ်မူ ချမ်းသာမည်။

၁၀။ လက်ယာလက်ရုံးလှုပ်မူ ခင်ပွန်းကောင်းတွေ့မည်။

၁၁။ လက်ယာလက်ရုံးလှုပ်မူ အဝတ်အစားရမည်။အကြံအစည်ပြီးမည်။

၁၂။ လက်ယာရင်ဘက်လှုပ်မူ ကောင်းမည်။

၁၃။ လက်ယာနို့လှုပ်မူ လာဘ်ရမည်။

၁၄။ လက်ယာနံစောင်းလှုပ်မူ ပူဇော်ခံရမည်။

၁၅။ လက်ယာခါးလှုပ်မူ အဆွေခင်ပွန်း ထံမှ ဥစ္စာရမည်။

၁၆။ လက်ယာဝမ်းပျဉ်းလှုပ်မူ အစားကောင်း စားရမည်

၁၇။ လက်ယာဦးစက်လှုပ်မူ ပူဇော်ခံရမည်။

၁၈။ လက်ယာလက်သန်းလှုပ်မူ အမိမျက်မည်။

၁၉။ လက်ယာပေါင်သားလှုပ်မူ လိုရာ ပြည့်စုံမည်။ မယားရမည်။

၂၀။ လက်ယာပုဆစ်ခ၏လှုပ်မူ ချစ်သူတွေ့မည်။

၂၁။ လက်ယာမြင်းခေါင်းလှုပ်မူ ချစ်သူတွေ့မည်။

၂၂။ လက်ယာခြေဖဝါးလှုပ်မူ ခရီးသွားရမည်

….. လက်ဝဲအသားလှုပ်နိမိတ်အဟော ….

၁။ လက်ဝဲဦးကင်းလှုပ်မူ မကောင်းသတင်းကြားရမည်။

၂။ လက်ဝဲမျက်ခုံးလှုပ်မူ ကြံတိုင်းပြီးမည်။ မိတ်ဆွေကောင်းတွေ့မည်။

၃။ လက်ဝဲအောက်မျက်ခမ်းလှုပ်မူ ငိုရမည်။

၄။ လက်ဝဲနားလှုပ်မူ လာဘ်ရမည်။ သူ နှစ်လိုမည်။

၅။ လက်ဝဲပါးလှုပ်မူ ရွှေငွေရမည်

၆။ လက်ဝဲနှုတ်ခမ်းလှုပ်မူ အဝေးစကားကြားရမည်။ မျက်လိုရမည်။

၇။ လက်ဝဲပခုံးလှုပ်မူ ဥစ္စာပို့လာမည်။ အစားပေါမည်။ မျက်လိုရမည်။

၈။ လက်ဝဲချိုင်းလှုပ်မူ ဥစ္စာပေးလာမည်။

၉။ လက်ဝဲလက်ဝါးလှုပ်မူ အမှုအောင်မည်။

၁၀။ လက်ဝဲရင်ဘက်လှုပ်မူ အပူရှိမည်

၁၁။ လက်ဝဲနို့လှုပ်မူ မိတ်ဆွေတွေ့ရမည်။

၁၂။ လက်ဝဲနံတောင်းလှုပ်မူ မင်းပူဇော်ခံရမည်။

၁၃။ လက်ဝဲခါးလှုပ်မူ ဥစ္စာပျောက်မည်

၁၄။ လက်ဝဲဝမ်းပျဉ်းလှုပ်မူ လာဘ်ရမည်။

၁၅။ လက်ဝဲဆီးစက်လှုပ်မူ အမိမျက်မည်။

၁၆။ လက်ဝဲတင်သားလှုပ်မူ အိမ်တွင်းသူနှင့် မျက်လိုရမည်။

၁၇။ လက်ဝဲမြင်းခေါင်းလှုပ်မူ မိန်းမနှင့် မျက်လိုရမည်။

၁၈။ လက်ဝဲဒူးဆစ်လှုပ်မူ သူ ကြံစည်မည်

၁၉။ လက်ဝဲဖဝါးလှုပ်မူ ထဘီဝတ်ချမ်းသာမည်။

Credit to Bees