အမျိုးသမီးတွေဟာ ဘာကြောင့် လင်ယောကျာ်းရဲ့ ဘယ်ဘက်မှာပဲ အိပ်ခွင့်ရှိတာလဲဆိုတာ.

zawgyi

အမ္ိဳးသမီးေၾတဟာ ဘာေၾကာင့္ လင္ေယာက္ာ္းရဲ႕ ဘယၻကၼြာပဲ အိျပၡင့္႐ြိတာလဲဆိုတာ..

မိႏ္းမ က လင္ေယာက္ာ္းရဲ႕ ညာဘကၼြာ အိပ္ရင္ ေယာက္ာ္းက ဘုႏ္းကံနိမ့္ၿပီး အိမ္ေထာင္ေရး မြာ စီးျပားေရးလာဒၸိတ္ေစတယၦိဳတာ တကယႅားး..?

လင္ရယ္ မယားရယ္ ်ဖစႅာၿပီဆို တစ္အိပ္ယာတၫ္း အတူအိပ္ ၾကရပါတယ္။ မိႏ္းမသားေၾတဟာ လင္ေယာက္ာ္း ရဲ႕ ဘယၻက္အ်ခမ္းမြာ သာ အိျပၡင့္႐ြိပါ တယ္။

ဒါေပမယ့္ ဘာ်ဖစႅိဳ႕ မိႏ္းမသားေၾတဟာ လင္ေယာက္ာ္းရဲ႕ဘယၻက္အ်ခမ္းမြာပဲအိျပၡင့္႐ြိတာလဲဘာေၾကာင့ႅဲ…?

အမြႏၦိဳ အိပၡ္ငၱဲ့ ဘက္အိပၼြာေပါ့ေနာ္ တခ္ိဳ႕ဆို အိပ္ယာေဘးဘကၷံရံ ေထာင့ၻက္ အ်ခမ္းကို မိႏ္းမသားေၾတ ပိုမိုႀကိဳကၷြစ္ သက္ေလ့႐ြိပါတယ္။

ေဘးမြာက နံရံ အတားအဆီး တစၡဳ ်ဖစ္သလို ဒီဘက္ ေဘးမြၾက အားကိုးအားထား်ပဳရတဲ့ လင္ေယာက္ာ္း အဲေတာ့မြ သူတို႔က မိမိကိုယၠိဳ လုံၿခဳံမႈ အ်ပည့ၷဲ႔ စိတၡ္လကၡ္ အိပၥကၷိုင္ၾကတာပါ။

မိႏ္းမက ေယာက္ာ္းရဲ႕ ညာဘကၼြာ အိပႅိဳ႕ ေယာက္ာ္းတို႔ ဘုႏ္း လက္႐ုံးဆိုၿပီး ဘုႏ္းကံနိမ့ၱယ္ ဆိုတာက စိတၷဲ႔သာ ဆိုငၸါတယ္ ဘုႏ္းမနိမ့ၻဴး မဟုတၸါဘူး။

ကိုယၠ ဘုႏ္းနိမ့ၱယ္ ထင္ရင္ နိမ့ၸါတယ္။ မနိမ့ၻဴး ထင္ ရင္ မနိမ့ၸါဘူး။ နၫ္းနၫ္းမ္ား ရႈပ္ၾသားသလား မသိဘူးေတာ္ေတာႅဲ ရႈပ္ၾသားမယ္ ထငၸါတယ္။

ဟုတၸါတယ္ အဲဒီ ထင္ ဆိုတဲ့ ဥပါဒါႏ္ေၾကာင့္သာ နိမ့ၱာပါ ဥပါဒါႏ္ ေၾကာင့္ ေဘးဥပါဒ္ ေရာကၱတၸါတယ္။

ကိုယ့ၥိတၠ နိမ့ၱယၳင္ရင္ အဲဒီ စိတၠထငႅိဳကၱာနဲ႔ ေအကာင္းဘကၠိဳ ေအၾတးမ႐ြိေတာ့ပါဘူး။

မဟုတၱဲ့ ခံစားခ္က္ေၾတနဲ႔ စိတ္အလိုမက္်ဖစ္ေစၿပီး လူကို ထိခိုက္ေစတာပါ။ အဲ့ဒါဟာ စိတၸိဳင္းဆိုင္ရာ အရၫ္ေအၾသး က္ဆင္း်ခင္း စိတၸိဳင္းဆိုင္ရာ ဘုႏ္းနိမ့္်ခင္းပါပဲ

လူကို thet လို႔မtayေတာင္ စိတၠိဳthetလို႔tayေမြတာ့ လူလဲ မခံႏိုငၸါဘူး။

မိႏ္းမသားေၾတဟာ ဘာ်ဖစႅိဳ႕ ဘယၻကၼြာပဲ အိျပၡင့္ရလဲ ဆိုတာ ေအ်ဖက အရမ္းကို ႏူးညံ့ၾကငၷာၾကၫၷူးဖို႔ ေကာင္းပါတယ္။

မိႏ္းမသားေၾတလဲ သိၾသားၿပီး ေနာကၦိဳ ကိုယ့ႅင္ေယာက္ာ္းနဲ႔ အိပ္ရင္ ဘယၻကၼြာသာ အိပၡ္င္ၾကပီး ရျငၡငၳဲတိုးခ္င္ေနၾကမြာပါ။

တကယ္ေတာ့ ဘယၻကၼြာ အိပ္ရတယၦိဳတာ ခ္စ္်ခင္းတရားကို ကိုယၥား်ပဳပါတယ္။

ရငၡဳႏ္သံေၾတ စတင္်ဖစၱၫ္ရာ ႏြလုံးသားနဲ႔ အနီးကပၦဳံးေနရာ မြာသာ မိမိခ္စၡငၥဳံမက္ရတဲ့ မိႏ္းမသားကို ထားခ္ငၱဲ့ အၾတက္ ဘယၻကၼြာ ထားရျငၡငၳဲ ထည့္ အိပ္ေစ်ခင္း်ဖစၸါတယ္။

မိႏ္းမသားတို႔ ေအန်ဖင့ႅၫ္း ကိုယၡ္စ္ရသူရဲ႕ ရငၡဳႏ္သံစၫ္းခ္ေကၠလးေၾတကို နားဆင္ရင္း ေျႏးေၾထးတဲ့ ရျငၡငၳဲမြာ အိပၥက္ရတာဟာ ေလာကနိဗၺာႏ္ စၫ္းစိမၠိဳ ခံစားေနရမြာ အမြႏၸဲ ်ဖစၸါတယ္။

နတ္်ပၫၷိဗၺာႏၥၫ္းစိမၦိဳတာဟာလဲ လူ႔ဘဝမြာတင္ ရ႐ြိႏိုငၸါတယၠိဳယၠ ယူတတၹိဳ႕ပဲ လိုတာပါ။ယူတတ္ရင္ ရပါတယ္။

ဘဝေအမာေၾတ ေ်ေဖဖ္ာက္ ေတမြးေလာက္ေတာ့ ကိုယၡ္စ္ရသူရဲ႕ အသၫ္းတစ္်ခမ္းကိုယၥား်ပဳ ရျငၡငၳဲ အိပၥကၷားခိုရင္း…

ေနာင္ အနာဂတႅမ္းခရီးအၾတက္ အားေျမးၿပီး ႏြစ္ဦးသား အိပ္ေရးဝလိုက္ၾကေရအာင္။

ေလးစားျစာ်ဖင့္ – မူရင္းေရးသူ

unicode

အမ်ိဳးသမီးေတြဟာ ဘာေၾကာင့္ လင္ေယာက်ာ္းရဲ႕ ဘယ္ဘက္မွာပဲ အိပ္ခြင့္ရွိတာလဲဆိုတာ..

မိန္းမ က လင္ေယာက်ာ္းရဲ႕ ညာဘက္မွာ အိပ္ရင္ ေယာက်ာ္းက ဘုန္းကံနိမ့္ၿပီး အိမ္ေထာင္ေရး မွာ စီးပြားေရးလာဒ္ပိတ္ေစတယ္ဆိုတာ တကယ္လားး..?

လင္ရယ္ မယားရယ္ ျဖစ္လာၿပီဆို တစ္အိပ္ယာတည္း အတူအိပ္ ၾကရပါတယ္။ မိန္းမသားေတြဟာ လင္ေယာက်ာ္း ရဲ႕ ဘယ္ဘက္အျခမ္းမွာ သာ အိပ္ခြင့္ရွိပါ တယ္။

ဒါေပမယ့္ ဘာျဖစ္လို႔ မိန္းမသားေတြဟာ လင္ေယာက်ာ္းရဲ႕ဘယ္ဘက္အျခမ္းမွာပဲအိပ္ခြင့္ရွိတာလဲဘာေၾကာင့္လဲ…?

အမွန္ဆို အိပ္ခ်င္တဲ့ ဘက္အိပ္မွာေပါ့ေနာ္ တခ်ိဳ႕ဆို အိပ္ယာေဘးဘက္နံရံ ေထာင့္ဘက္ အျခမ္းကို မိန္းမသားေတြ ပိုမိုႀကိဳက္ႏွစ္ သက္ေလ့ရွိပါတယ္။

ေဘးမွာက နံရံ အတားအဆီး တစ္ခု ျဖစ္သလို ဒီဘက္ ေဘးမွၾက အားကိုးအားထားျပဳရတဲ့ လင္ေယာက်ာ္း အဲေတာ့မွ သူတို႔က မိမိကိုယ္ကို လုံၿခဳံမႈ အျပည့္နဲ႔ စိတ္ခ်လက္ခ် အိပ္စက္ႏိုင္ၾကတာပါ။

မိန္းမက ေယာက်ာ္းရဲ႕ ညာဘက္မွာ အိပ္လို႔ ေယာက်ာ္းတို႔ ဘုန္း လက္႐ုံးဆိုၿပီး ဘုန္းကံနိမ့္တယ္ ဆိုတာက စိတ္နဲ႔သာ ဆိုင္ပါတယ္ ဘုန္းမနိမ့္ဘူး မဟုတ္ပါဘူး။

ကိုယ္က ဘုန္းနိမ့္တယ္ ထင္ရင္ နိမ့္ပါတယ္။ မနိမ့္ဘူး ထင္ ရင္ မနိမ့္ပါဘူး။ နည္းနည္းမ်ား ရႈပ္သြားသလား မသိဘူးေတာ္ေတာ္လဲ ရႈပ္သြားမယ္ ထင္ပါတယ္။

ဟုတ္ပါတယ္ အဲဒီ ထင္ ဆိုတဲ့ ဥပါဒါန္ေၾကာင့္သာ နိမ့္တာပါ ဥပါဒါန္ ေၾကာင့္ ေဘးဥပါဒ္ ေရာက္တတ္ပါတယ္။

ကိုယ့္စိတ္က နိမ့္တယ္ထင္ရင္ အဲဒီ စိတ္ကထင္လိုက္တာနဲ႔ အေကာင္းဘက္ကို အေတြးမရွိေတာ့ပါဘူး။

မဟုတ္တဲ့ ခံစားခ်က္ေတြနဲ႔ စိတ္အလိုမက်ျဖစ္ေစၿပီး လူကို ထိခိုက္ေစတာပါ။ အဲ့ဒါဟာ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ အရည္အေသြး က်ဆင္းျခင္း စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ဘုန္းနိမ့္ျခင္းပါပဲ

လူကို thet လို႔မtayေတာင္ စိတ္ကိုthetလို႔tayမွေတာ့ လူလဲ မခံႏိုင္ပါဘူး။

မိန္းမသားေတြဟာ ဘာျဖစ္လို႔ ဘယ္ဘက္မွာပဲ အိပ္ခြင့္ရလဲ ဆိုတာ အေျဖက အရမ္းကို ႏူးညံ့ၾကင္နာၾကည္ႏူးဖို႔ ေကာင္းပါတယ္။

မိန္းမသားေတြလဲ သိသြားၿပီး ေနာက္ဆို ကိုယ့္လင္ေယာက်ာ္းနဲ႔ အိပ္ရင္ ဘယ္ဘက္မွာသာ အိပ္ခ်င္ၾကပီး ရင္ခြင္ထဲတိုးခ်င္ေနၾကမွာပါ။

တကယ္ေတာ့ ဘယ္ဘက္မွာ အိပ္ရတယ္ဆိုတာ ခ်စ္ျခင္းတရားကို ကိုယ္စားျပဳပါတယ္။

ရင္ခုန္သံေတြ စတင္ျဖစ္တည္ရာ ႏွလုံးသားနဲ႔ အနီးကပ္ဆုံးေနရာ မွာသာ မိမိခ်စ္ခင္စုံမက္ရတဲ့ မိန္းမသားကို ထားခ်င္တဲ့ အတြက္ ဘယ္ဘက္မွာ ထားရင္ခြင္ထဲ ထည့္ အိပ္ေစျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

မိန္းမသားတို႔ အေနျဖင့္လည္း ကိုယ္ခ်စ္ရသူရဲ႕ ရင္ခုန္သံစည္းခ်က္ကေလးေတြကို နားဆင္ရင္း ေႏြးေထြးတဲ့ ရင္ခြင္ထဲမွာ အိပ္စက္ရတာဟာ ေလာကနိဗၺာန္ စည္းစိမ္ကို ခံစားေနရမွာ အမွန္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

နတ္ျပည္နိဗၺာန္စည္းစိမ္ဆိုတာဟာလဲ လူ႔ဘဝမွာတင္ ရရွိႏိုင္ပါတယ္ကိုယ္က ယူတတ္ဖို႔ပဲ လိုတာပါ။ယူတတ္ရင္ ရပါတယ္။

ဘဝအေမာေတြ ေျဖေဖ်ာက္ တေမွးေလာက္ေတာ့ ကိုယ္ခ်စ္ရသူရဲ႕ အသည္းတစ္ျခမ္းကိုယ္စားျပဳ ရင္ခြင္ထဲ အိပ္စက္နားခိုရင္း…

ေနာင္ အနာဂတ္လမ္းခရီးအတြက္ အားေမြးၿပီး ႏွစ္ဦးသား အိပ္ေရးဝလိုက္ၾကရေအာင္။

ေလးစားစြာျဖင့္ – မူရင္းေရးသူ