အမျိုးသမီးများ ခင်ပွန်းသည်မသိအောင် တိုးတိုးတိတ်တိတ် ဖတ်ရန်…

zawgyi

အမ္ိဳးသမီးမ္ား ချငၸႏ္းသၫၼသိေအာင္ တိုးတိုးတိတၱိတ္ ဖတ္ရႏ္…

တစ္ရက္ ေဗဒင္ေဟာခႏ္းသို႔ အမ္ိဳးသမီးႀကီး တစ္ဦး ေရာကၡ္လာသၫ္။

ဘာအကူအညီေပးရမလဲ ေအဒၚဟု ေမးလိုက္ရာ အဓိကေကတာ့ ၾကၽႏၼရဲ႕ ေယာက္ၤားနဲ႔ သားသမီးေၾတ အခုေတလာ အိမၠိဳ ကပၱယၠိဳ မ႐ြိဘူး ဆရာေလး။

အိမ္ မကပ္ေတာ့ ၾကၽႏၼက စိတၱိဳင္း မက္်ဖစ္။ စိတ္ တိုင္းမက္ေတာ့ ၾကၽႏၼက ေအာ္ေတာ့တာေပါ့။ ၾကၽႏၼက ေအာ္ေတာ့ ဒင္းတို႔က နားပူတယၦိဳၿပီး အိမၼြာ ေမနခ္င္ၾက်ပႏၻဴး။

အဲဒီေတာ့ ဆရာရယ္ ၾကၽႏၼ်ဖစၡ္ငၱာက ၾကၽႏၼ ေယာက္္ားနဲ႔ ေကလးေၾတ အိမၠပ္ေစခ္ငၱယ္။ အိမ္ၿမဲေစခ္ငၱယ္။ ေ်ခမမ္ား ေစခ္ငၻဴး။ အဲဒါကို ကူညီေပးပါဟု ေ်ပာေလ၏။

အင္း… အဲဒီအၾတက္ေတာ့ စိတၼပူပါနဲ႔ေအဒၚေရ။ ၾကၽႏ္ေတာ္ အခုေ်ပာလိုကၱဲ့ ယၾတာကိုသာ ေဆာင္ ႐ၾကႅိဳကၸါ။

လင္ေရာ သားသမီးေေၾတရာ တစ္ေယာကၼက္ႏ္ ေအဒၚစကားေၾတကိုလၫ္း နားေထာင္ ၾသားမယ္။

ေနာက္ၿပီး အိမၼြာလဲ ကပ္ေေနစတယ္။ ေ်ခလၫ္း ၿငိမ္ၾသားမယ္ ေအဒၚေရဟု ဆိုကာ ေအာကၸါ (၇)ရက္သားသမီး ေ်ခၿငိမ္ေေစသာ အိမ္ၿမဲေေစသာ ယၾတာမ္ားကို ေ်ပာ်ပလိုက္ေရေလတာ့ သတၫ္း။

တနေဂၤျႏသားသမီးမ္ားေ်ခၿငိမ္ေစရႏ္… တနေဂၤေျႏန႔ နံနက္(၇)နာရီၿခဲေကန (၉)နာရီအၾတင္းမြာ ေအနာက္အရပၱည့ၱည့ၠိဳ မ္ကၷြာမူရမယ္။

ၿပီးေတာ့ ေသ်ပ႐ၾကၠိဳနင္းထားၿပီး ၊ ထႏ္း႐ၾက္ေပၚမြာ (န) အကၡရာကို ေရးရမယ္။

ၿပီးရင္ အဲဒီ (န) အကၡရာ ေရးထားတဲ့ ထႏ္း႐ၾကၠိဳ တနေဂၤျႏသားသမီးရဲ႕ အိပ္ယာေအာကၼြာ ထားရမယ္။ ထားတဲ့အခ္ိႏ္ မြာ ကိုယ္်ဖစ္ ခ္ငၱာကို ဆုေတာင္းေပးရမယ္။

တနလၤာသားသမီးမ္ားေ်ခၿငိမ္ေစရႏ္… တနလၤာေန႔ နံနက္(၇)နာရီၿခဲေကန (၉)နာရီအၾတင္းမြာ ေ်မာက္အရပၱည့ၱည့ၠိဳ မ္ကၷြာမူရမယ္။

ၿပီးေတာ့ ႏြင္းဆီပႏ္းကိုနင္းထားၿပီး ၊ အုႏ္း႐ၾက္ေပၚမြာ (အ) အကၡရာကို ေရးရမယ္။

ၿပီးရင္ အဲဒီ (အ) အကၡရာ ေရးထားတဲ့ အုႏ္း႐ၾကၠိဳ တနလၤာသားသမီးရဲ႕ အိပ္ယာေအာကၼြာ ထားရမယ္။ ထားတဲ့အခ္ိႏၼြာ ကိုယ္်ဖစ္ ခ္ငၱာကို ဆုေတာင္းေပးရမယ္။

အဂၤါသားသမီးမ္ားေ်ခၿငိမ္ေစရႏ္… အဂၤါေန႔ နံနက္(၇)နာရီၿခဲေကန (၉)နာရီအၾတင္းမြာ ေအနာက္ေတာင္ အရပၱည့ၱည့ၠိဳ မ္ကၷြာမူရ မယ္။

ၿပီးေတာ့ အုႏ္း႐ၾကၠိဳနင္းထားၿပီး ၊ ၾကမ္း႐ၾက္ေပၚမြာ (က) အကၡရာကို ေရးရမယ္။

ၿပီးရင္ အဲဒီ (က)အကၡရာ ေရးထားတဲ့ ၾကမ္းး႐ၾကၠိဳ အဂၤါၾသားသမီးရဲ႕ အိပ္ယာေအာကၼြာ ထားရမယ္။ ထားတဲ့ အခ္ိႏၼြာ ကိုယ္်ဖစ္ ခ္ငၱာကို ဆုေတာင္းေပးရမယ္။

ဗုဒၶဟူးသားသမီးမ္ားေ်ခၿငိမ္ေစရႏ္… ဗုဒၶဟူးေန႔ နံနက္(၇)နာရီၿခဲေကန (၉)နာရီအၾတင္းမြာ ေအ႐ြ႕ေ်မာက္ အရပၱည့ၱည့ၠိဳ မ္ကၷြာမူရမယ္။

ၿပီးေတာ့ ကံ့ေကာ္႐ၾကၠိဳ နင္းထားၿပီး ၊ ဇီး႐ၾက္ေပၚမြာ (ဆ) အကၡရာကို ေရးရမယ္။

ၿပီးရင္ အဲဒီ (ဆ) အကၡရာ ေရးထားတဲ့ ဇီး႐ၾကၠိဳ ဗုဒၶဟူးသားသမီးရဲ႕ အိပ္ယာေအာကၼြာ ထားရမယ္။ ထားတဲ့အခ္ိႏၼြာ ကိုယ္်ဖစ္ ခ္ငၱာကို ဆုေတာင္းေပးရမယ္။

ၾကာသေပတးသားသမီးမ္ားေ်ခၿငိမ္ေစရႏ္… ၾကာသေပတးေန႔ နံနက္(၇)နာရီၿခဲေကန (၉)နာရီအၾတင္းမြာ ေအ႐ြ႕အရပၱည့ၱည့ၠိဳ မ္ကၷြာမူရမယ္။

ၿပီးေတာ့ ဇီး႐ြက္ကိုနင္းထားၿပီး ၊ ဝါး႐ြက္ေပၚမြာ (လ) အကၡရာကို ေရးရမယ္။

ၿပီးရင္ အဲဒီ (လ)အကၡရာ ေရးထားတဲ့ ဝါး႐ြက္ကို ၾကာသေပတးသားသမီးရဲ႕ အိပ္ယာေအာက္မြာ ထားရမယ္။ ထားတဲ့အၿခိန္မြာ ကိုယ္ျဖဈ ခ်င္တာကို ဆုေတာင္းေပးရမယ္။

ေသာၾကာသားသမီးမ္ား ေ်ခၿငိမ္ေစရႏ္ ေသာၾကာေန႔ နံနက္(၇)နာရီၿခဲေကန (၉)နာရီအၾတင္းမြာ ေအ႐ြ႕ေတာင္ အရပၱည့ၱည့ၠိဳ မ္ကၷြာမူ ရမယ္။

ၿပီးေတာ့ ဝါး႐ြက္ကို နင္းထားၿပီး ၊ ပ်ဥ္းမ႐ြက္ေပၚမြာ (ပ) အကၡရာကို ေရးရမယ္။

ၿပီးရင္ အဲဒီ (ပ)အကၡရာ ေရးထားတဲ့ ပ္ၪ္းမ႐ၾကၠိဳ ေသာၾကာသားသမီးရဲ႕ အိပ္ယာေအာကၼြာ ထားရမယ္။ ထားတဲ့အခ္ိႏၼြာ ကိုယ္်ဖစ္ ခ္ငၱာကို ဆုေတာင္းေပးရမယ္။ စ

ေနသားသမီးမ္ားေ်ခၿငိမ္ေစရႏ္… ေစေနန႔ နံနက္(၇)နာရီၿခဲေကန (၉)နာရီအၾတင္းမြာ ေတာင္အရပၱည့ၱည့ၠိဳ မ္ကၷြာမူရမယ္။

ၿပီးေတာ့ ေမၿမိဳ႕ ပႏ္းကို နင္းထားၿပီး ၊ သီဟိုဠ္႐ၾက္ေပၚမြာ (သ) အကၡရာကို ေရးရမယ္။

ၿပီးရင္ အဲဒီ (သ)အကၡရာ ေရးထားတဲ့ သီဟိုဠ္႐ၾကၠိဳ ေစနသားသမီးရဲ႕ အိပ္ယာေအာကၼြာ ထားရမယ္။ ထားတဲ့အခ္ိႏၼြာ ကိုယ္်ဖစ္ ခ္ငၱာကို ဆုေတာင္းေပးရမယ္။

၇ ရက္သားသမီးေၾတထဲမြာလၫ္း ေ်ခမၿငိမၱဲ့ အိမ္သဴအိမ္သားမ္ား႐ြိလြ္င္ေတာ့ ေအာကၸါ အတိုင္း်ပဳ လုပၷိုင္ၾကပါသၫ္။ အားလုံး အဆင္ေ်ပ ေခ္ာေျမ႕ၾကပါေစ။

်မႏၼာ့႐ိုးရာ ေဗဒငၸညာရပ္